Bezwaren tegen
Cultuurclubhuis Europa

Zoals bij velen bekend zijn er plannen om aan de Halvemaansteeg een nieuwe nachtclub voor ca. 660 bezoekers te starten onder de naam Cultuurclubhuis Europa. Stichting de Nachtwacht is tegen deze plannen omdat een dergelijk concept niet op deze plaats past en veel overlast toevoegt aan een toch al zwaar overbelast Rembrandtpleingebied.

Tegen deze plannen kan nog slechts korte tijd bezwaar worden gemaakt door het indienen van een zienswijze. Let goed op de uiterste data.

Meer informatie over plannen en bezwaarmogelijkheden/zienswijzen:

Onderstaand onze bezwaren/zienswijze zoals die is ingestuurd naar de gemeente. Over het onderwerp brandveiligheid is eerder al contact geweest met de gemeente. De gemeente laat weten dat de brandweer zelf niet in overleg gaat met betrokkenen en men alleen via een zienswijze opmerkingen kan plaatsen.

Ambtelijke afhandeling van goedgekeurde documenten
De Fyra trein en de verzakte wevershuisje aan de Vijzelgracht bij de bouw van de Noord/Zuidlijn zijn enkele voorbeelden waar een formeel goedgekeurd project catastrofale gevolgen heeft gehad. De gemeente Amsterdam heeft de plicht om goedgekeurde documenten met aantoonbare fouten te heroverwegen. In deze zienswijze worden zulke aantoonbare fouten geïdentificeerd.

1. Illegale sloop (zonder vergunning) Amstel 46 mag niet worden beloond
Het onbestraft toelaten van de illegale sloop Amstel 46 binnen een beschermd stadsgezicht schept een gevaarlijk precedent naar andere projectontwikkelaars die nu succesvol een beroep op gelijke behandeling kunnen doen wanneer ook zij illegaal slopen. Zonder deze sloop was dit plan voor cultuurclubhuis Europa bovendien niet mogelijk

Bronvermelding:
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/nieuws/index.html?nieuws=133
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/nieuws/index.html?nieuws=127
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/nieuws/index.html?nieuws=270

2. Het ingediende bouwplan voldoet niet aan de bepalingen Bouwbesluit 2012

• Document B013 Brandveiligheid bevat aantoonbare fouten. Het voert voor deze zienswijze te ver om ze allemaal te benoemen. De belangrijkste fouten zijn:

  1. Uit het document blijkt alleen dat de brandweer met groot materieel de straatzijde Halvemaansteeg/Amstel kan bereiken en blijkt niets over de achterzijde (Amstel 46 en kelders) waardoor ook omliggende percelen grote brandrisico’s kunnen lopen. In het bouwplan wordt aangegeven dat sloop van Amstel 50 nodig is om het binnenterrein (Amstel 46) te kunnen bereiken. Dan kan ook de brandweer bij een calamiteit het binnenterrein met de ondergrondse nachtclub niet met groot materieel bereiken.
  2. Nooduitgang Reguliersbreestraat bestaat niet volgens bouwtekening B005. Daar staat een dichte muur. Ook wordt in “B012 Ruimtelijke Onderbouwing” onder 1.5 / ad B aangegeven dat ontsluiting komt te vervallen. Dan is op die plek ook geen nooduitgang en klopt document B013 niet meer, zodat goedkeuring moet worden ingetrokken.
  3. Op pag. 11 in de tabel staat dat het balkon 2 vluchtroutes heeft. Dat is onjuist. Op pag. 38 en op de bouwtekening staat dat er maar 1 vluchtroute is. Dan klopt het plan niet.
  4. Op pag. 19 zijn voor de hoofdtrap kleine zaal 60 mensen toegewezen en voor de noodtrap 46 personen. Totaal is 106 personen. Volgens de bouwtekening is de capaciteit 140 personen. Dat is 32% extra en klopt het veiligheidsplan niet meer.

• Document B014 Constructieberekeningen benoemt serieuze gevaren voor de fundering van belendende percelen, veroorzaakt door het onderdeel kelderbouw. De juiste volgorde is dat eerst middels onderzoek moet worden vastgesteld wat precies de risico’s/gevaren zijn. Pas daarna kan een besluit worden genomen over het ja of nee bouwen van kelders.

3. Grote afwijking van bestemmingsplan is niet acceptabel
Dit voorstel is een dermate grote afwijking van het bestaande bestemmingsplan binnen een beschermd stadsgezicht dat bij akkoord door de gemeente een bestemmingsplan in praktische zin geen enkele betekenis meer heeft. Dat schept een gevaarlijk precedent voor de toekomst.

De onderbouwing op basis van document “B012 Ruimtelijke Onderbouwing” spreekt zichzelf op verschillende plaatsen tegen. Bijvoorbeeld op pag. 13 wordt gesteld dat het project “geen nieuwe stedelijke ontwikkeling” is, terwijl op pag. 50 onder 4.1.8 precies het tegenovergestelde wordt beweerd. Zo zijn er veel voorbeelden te vinden.

De regels van de gemeente staan helemaal geen uitbreiding van horeca toe in dit gebied. Voor zover er al uitbreiding van deze omvang is, mag dat volgens de Uitvoeringsnotitie Horeca 2014 alleen aan straten met een breder profiel. Daar voldoet Halvemaansteeg duidelijk niet aan.

Plaatsing midden in een blok met bestaande woningen kan niet. Dat geeft veel overlast. Bovendien is er bij dit plan voor de buurt serieus gevaar voor instorting/verzakking tijdens de bouw en brandrisico tijdens de exploitatie.

4. Zware aantasting van de leefbaarheid in de buurt is niet accepatbel
Het Rembrandtplein en omgeving barst door overmatig horecabezoek nu al uit z’n voegen. Het is volstrekt onacceptabel dat daar een uitbreiding voor meer dan 660 bezoekers bij komt. Overlast betekent niet alleen meer bezoekers, maar ook meer taxi’s, meer parkeeroverlast, etc.

5. Dit plan dreigt 24 uurs horeca te worden
In document B012 Ruimtelijke Onderbouwing staat onder 3.3.2 “van de ‘black box’ van de nacht” … “het volle licht van de ‘white cube’ van het museum”. Wanneer de “voordeur” van het café sluit, gaat de “achterdeur” van de nachtclub open. En daarna kan overdag de “Tentoonstelling” bezoekers ontvangen. Op die manier bevat het plan een programmering die 24 uur open is en 24 uur overlast veroorzaakt

6. Afwezigheid van handhaving
Overlast wordt deels veroorzaakt door afwezigheid van handhaving. Bij afwezigheid van handhaving trekt uitgaanspubliek in met name de na-middernachtelijke uren – soms dronken en/of onder invloed –zich weinig aan van regels.

Het is beleid van de gemeente om maar beperkte handhaving in te zetten.

Cultuurclubhuis Europa is deels geopend op tijden dat handhaving (excl. politie) is gesloten. Handhaving is bevoegd gezag en dat zijn geen hosts of door horeca ondernemers ingehuurde bewaking.

Als politie er in de praktijk niet is indien nodig, dan is dat geen handhaving. Capaciteitsgebrek is daarvoor geen geldig excuus. Een voetbalwedstrijd gaat ook niet door bij te weinig politiecapaciteit.

7. Sloop Amstel 50 en onttrekking woningen aan woningvoorraad is niet acceptabel
In een stad met grote woningnood is het niet acceptabel dat woningen aan de woningvoorraad worden onttrokken.

Ten onrechte wordt gesteld dat een pand mag worden gesloopt, omdat het orde 3 zou zijn. Dan mag het nog steeds niet worden gesloopt.

De motivering voor de sloop om groot materieel toegang te geven tot de bouwplaats bevestigt het eerder genoemde punt dat ook de brandweer bij calamiteiten geen – of althans moeilijk – toegang kan krijgen tot het binnenterrein met alle risico’s van dien.

8. Verkeersplan
Het verkeersplan bevat enkele niet realistische uitgangspunten. Uit een snelle berekening volgt een enorme toename in overlast door niet alleen horecapubliek, maar ook fietsparkeren plus een forse uitbreiding van de nu al overlast gevende taxistroom rondom het Rembrandtplein. Het openbaar vervoer (tram, metro) is immers gesloten tijdens een deel van de tijd dat men geopend is.

De gemeente gaat akkoord met een stallingsplan voor fietsen in de Kalvertoren. Nog niet zo lang geleden kwam de gemeente met een plan voor een fietsenstalling op het Rembrandtplein, omdat locaties als de Kalvertoren veel te ver weg zouden zijn voor het Rembrandtpleinpubliek. Dan mag de gemeente ook niet akkoord gaan met dit voorstel.

Traditioneel wordt ook de omgeving Herengracht geteisterd door parkeer- en taxi overlast bij afwezigheid van handhaving. Verkeersborden zonder handhaving hebben geen enkel effect.

9. Hoogte nieuwbouw Amstel 46 niet acceptabel
Het nieuw te bouwen pand is zichtbaar vanaf straatzijde en tast daarom het beschermd stadsgezicht aan.

Ten onrechte wordt voorgedaan alsof het nieuwe pand een vergelijkbare afmeting krijgt als het oude illegaal gesloopte pand. In werkelijkheid is het nieuwe pand vele malen groter en onttrekt het daarom meer licht aan de bewoonde achterzijden van bestaande woningen. Een toegezegde lichtstudie – anders dan een oude zonnestudie op basis van foute maatvoering – is nooit gemaakt of in ieder geval niet bekend bij omwonenden.

10. Horeca 6 is onjuist
B012 Ruimtelijke Ordening stelt ten onrechte dat de nachtclub horeca 6 zou zijn. In de praktijk is dit een gewone nachtclub voor een speciale doelgroep die notabene is gekoppeld aan een normaal horeca 3 café.