Bijeenkomst De Kroon 10 maart 2020

Beste omwonenden van het Rembrandtplein.

Zoals eerder gemeld werden de volgende agendapunten afgelopen 10 maart besproken op een goed bezochte bijeenkomst.

  1. Invulling binnenterrein Halvemaansteeg/Amstel met de komst van Nachtclub Europa (bezetting +/- 400-600 man uitgaanspubliek)
  2. Het terugdraaien Handhaving in de nachtelijke uren
  3. Het Plan voor de bouw van een ondergrondse fietsenstalling
  4. Het afschaffen van de meldingsplicht-app.
  5. De komst van een extra evenement ( Eurovisie songfestival)

Halvemaansteeg /Amstel
Binnen de stadsdeelcommissie heerste verwarring over vragen van de bewoners of de vergunning nu wel of niet al afgegeven zou zijn. De commissie hield een betoog dat uitsluitend betrekking had op de veiligheid tijdens de bouw.

De commissie gaf na veel druk van de aanwezigen aan dat zij indertijd positief heeft geadviseerd op de aanvraag om de vergunning te verlenen. Op herhaaldelijk aandringen wat dan de redenen waren waarom men positief was en nog steeds is kwam geen duidelijk antwoord. Men was eveneens niet bereid tot een heroverweging te komen noch op basis van de vroegere bezwaren formeel ingebracht door de NachtWacht evenals de VVAB en direct omwonenden noch ook door alle nieuwe aspecten en feiten die nu naar voren werden gebracht door de bewoners.

De groei van de drukte en de overlast is immers in de afgelopen 6 jaar, de gesprekken te de projectontwikkelaar lopen sinds 2014, exponentieel gestegen.

De commissie stelde uiteindelijk dat als er overwegende bezwaren zijn van de kant van de omwonenden men de daarover geijkte paden zou moeten bewandelen en formele bezwaarschriften moest indienen.

Terugdraaien Handhaving
Het terugdraaien van de Handhaving zou op last van de driehoek om interne redenen zijn gebeurd. Het was te lastig in de planning van de ploegen om bij het oude schema te blijven. Er is een chronisch gebrek aan Handhaving. De beperkte handhaving die voor handen is moet dientengevolge zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Metingen hadden uitgewezen dat er tussen 24.00 en 02.00 relatief weinig overlast was. Bovendien bleken de avond- en de nachtshift niet sluitend te zijn waardoor er een venster ontstond in de diensten. Daarom is na de klok van 02.00 uur geen Handhaving meer aanwezig.

De bewoners voerden aan dat Handhaving een integraal onderdeel is van het met de overheid afgesproken convenant. Daar kan men niet zomaar en dan ook nog om interne redenen van afwijken. Dan moeten de sluitingstijden ook worden veranderd en wel weer naar de oude tijden. Er wordt ernstig op aangedrongen om de Handhaving weer te herstellen omdat de overlast de afgelopen periode weer zichtbaar en hoorbaar is toegenomen.

Er werd geen toezegging gedaan .

Bouw ondergrondse fietsenstalling
De projectleider van het plan gaf een toelichting op de totstandkoming van de keuze voor onder het Rembrandtplein. Men stelde alle alternatieven te hebben bekeken en de conclusie was overduidelijk dat er geen andere locatie dan het Rembrandtplein voor in aanmerking komt.

Hoewel iedereen de overlast van de fietsen erkende was de mening over wat de beste oplossing zou zijn verdeeld. De overlast had zich verspreid van de pleinen naar de bruggen, grachten en aangrenzende straten en stegen. Het luidruchtige gedrag van de late pleingangers was daardoor voor de bewoners een grotere overlast dan voorheen. Wat aan de ene kant was gewonnen ging aan de andere kant weer verloren. Ook de bouwkosten en de overlast van 3 jaar werd als zeer negatief ervaren. Het kappen van 31 bomen werd als ernstig ervaren.

Omdat dit slechts een plan is en gezien de bezwaren van de bewoners zal een enquête gehouden worden onder de bewoners en ondernemers. Het enquêteformulier met een persoonlijke code zal eind maart huis aan huis worden bezorgd. In verband met het Corona virus zijn de informatie bijeenkomsten afgelast. Hiervoor in de plaats zal een telefonisch spreekuur worden georganiseerd. Bewoners worden door middel van een brief hiervan op de hoogte gesteld.

Afschaffing meldingsapp Rembrandtplein
Onder de aanwezige bewoners was veel lof voor de meldingsapp Rembrandtplein. De meldingsapp is destijds in het kader van de Pilot Veilig en Gastvrij Rembrandtplein in samenwerking met bewoners ontwikkeld. Het was een praktisch inzetbaar en bovendien effectief middel in de strijd tegen de overlast. De gemeente heeft haar meldingssysteem anders ingericht (met het idee efficiënter te kunnen werken) en beschouwt de meldingsapp nu als overbodig. De bewoners bestrijden dit. Het grote voordeel van de meldingsapp nl direct contact met de handhaving op straat is bij het nieuwe systeem ondenkbaar. Bovendien zijn de bewoners meldingsmoe. Melden voor de statistieken werkt niet in het tegengaan van de overlast. Vaak worden deze binnen een tijdsbestek van 72 uur behandeld. Direct contact met handhaving op straat wél. Het verschil in aanpak werd onderkend maar een toezegging werd ook hier niet gedaan.

Extra evenement – Songfestival
Het betreft hier het spannen van een heel groot scherm in de Reguliersdwarsstraat.
Het evenement gaat i.v.m. het Coronavirus definitief niet door.