Ontwerpbesluit Cultuurclubhuis Europa in Halvemaansteeg ter inzage

Zie in het menu de speciale pagina met onze bezwaren tegen het cultuurclubhuis

Beste bewoners en ondernemers,

Vandaag een nieuwsmail over een specifiek onderwerp.

Het stadsdeel heeft op 10 mei 2021 de ontwerpbesluit voor het project Club Europa in de Halvemaansteeg ter inzage gelegd. De afgelopen jaren zijn hier vele overleggen, gesprekken inspraakmomenten aan vooraf gegaan en heeft het de gemoederen bezig gehouden. Dat is de reden waarom ik jullie specifiek over deze ter inzage legging informeer. Ik heb begrepen dat de heer Kleiss ook al omwonenden heeft benaderd.

De publicatie Halvemaansteeg is te vinden op de

Staatscourant https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-24108.html of in het

Gemeenteblad https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-144548.html

Het ontwerpbesluit behelst:

•         het gedeeltelijke restaureren van de twee panden op Halvemaansteeg 4-6 en het maken van een kelder, met het bestemmen daarvan tot horeca en drie woningen;

•         het gedeeltelijk slopen van bebouwing op het binnenterrein;

  • het bouwen van een gebouw met een tweelaagse kelder op het binnenterrein met het bestemmen daarvan tot culturele horeca;
  • het geheel slopen van het gebouw op Amstel 50 en het oprichten van een nieuw pand met kelder met het bestemmen daarvan tot horeca en 2 woningen;
  • het bouwen van één woning met dakterras op het dak van de culturele club (ter plaatse van het voormalige pand Amstel 46).

Geschiedenis initiatief

In 2014 benaderde de heer M. Kleiss het stadsdeel met een plan. Hij wilde het pand Halvemaansteeg 4-6 (rijksmonument) restaureren, grondig verbouwen en een “cultureel clubhuis” in de panden en op het erachter liggende binnenterrein vestigen.  In het pand was voorheen ook een horecabedrijf gevestigd dat in 2006 op last van de burgemeester is gesloten. Sindsdien staat het pand leeg en verkommert het steeds meer.  Het toenmalig Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur oordeelden, positief over het plan. Zij vonden dat de voordelen (er komt een functie met toegevoegde waarde en de “rotte kies” wordt aangepakt) zwaarder wegen dan de nadelen (de druktelast en het slopen van het orde 3 pand Amstel 50). De toenmalig stadsdeelvoorzitter heeft het initiatief besproken met de voormalige burgemeester Van der Laan. Ook hij oordeelde positief over de ontwikkeling, mits alles  “picobello geregeld wordt”.

Wat voor club komt er?

Het gaat om een culturele club en een cafe. Onder culturele horeca wordt verstaan de uitoefening van horeca-activiteiten in een gebouw dat primair voor culturele of museale activiteiten wordt gebruikt. Volgens de ontwerpvergunning krijgt de club de bestemming van culturele horeca. Dat betekent dat die open mag zijn tot een uur nadat het programma of de voorstelling van de betreffende avond is afgelopen. En een uur voorafgaand aan het programma/de voorstelling.

Het café krijgt de bestemming avondzaak, met openingstijden van 09 tot 03 uur door de week en tot 04 uur in het weekeinde. Overigens wordt in het café de rij voor de club opgesteld. Het café zal daarom niet open zijn als de club opent.

Capaciteit (bij benadering):

Grote zaal: 300

Kleine zaal: 140

Café: 70

In totaal is het aantal personen binnen gesteld op een maximum van 667 mensen (bezoekers en personeel) ivm brandveiligheid.

Ter inzage legging en dan?

Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning een zienswijze indienen. Het stadsdeel beoordeelt bij de definitieve besluitvorming  ook de zienswijzes. Bij het definitieve besluit hoort ook een gemotiveerde reactie op de zienswijze. Een zienswijze kan geheel of gedeeltelijk worden gevolgd – dan wordt de vergunning niet verleend, of met wijzigingen. Een zienswijze kan ook worden afgewezen.

Ook tegen de aanvraag woningonttrekking kunnen zienswijzen worden ingediend.

De ontwerpvergunning wordt waarschijnlijk ook in de periode van ter inzage legging besproken in de stadsdeelcommissie. Als ik daar meer informatie over heb, dan laat ik van mij horen

Tegen het definitieve besluit op de aanvraag omgevingsvergunning kan beroep worden ingediend bij de rechtbank. Dat kunnen in beginsel alleen belanghebbenden die een zienswijze hadden ingediend. Tegen het besluit op de aanvraag woningonttrekking kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum (en tegen het besluit op bezwaar kan dan weer beroep worden ingediend).

Hoe lang heb ik daarvoor de tijd?

U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf het moment van ter inzage leggen.

Hoe moet ik dat doen?

Hoe kan men bezwaar indienen tegen het verlenen van deze vergunning? 

Een zienswijze kunt u schriftelijk of per mail indienen. Voor de juiste adressering: zie de publicatie

Meer informatie: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7B05725ADA-015E-49A3-92C0-7721C11B8E79%7D

Wie kan bezwaar indienen, wanneer, termijn, hoe?

Belanghebbenden

Binnen zes weken

Schriftelijk

Met vriendelijke groet

Kiki Lauterslager