Nieuwsmail Gemeente

Tijdelijke uitbreiding terrassen

De burgemeester heeft besloten om de tijdelijke uitbreiding van de terrassen als gevolg van corona te verlengen tot 31 maart 2021. Hierbij is wel een beperking van de tijd opgenomen, voor het Rembrandtplein en Thorbeckeplein geldt een sluitingstijd van 24.00 uur en voor de overige straten 22.00 uur.

Als gevolg van de tijdelijke lockdown waardoor de horeca is gesloten, zijn de autoparkeerplaatsen die voor tijdelijke uitbreiding in gebruik waren, weer vrijgegeven. Zodra de horeca weer open mag, zijn die betreffende parkeerplaatsen weer ten behoeve van de tijdelijke terrassen.

Ondergrondse fietsenstalling Rembrandtplein besluit en uitslag enquête

In maart is een enquête gehouden onder de bewoners en ondernemers van het Rembrandtplein. De enquête was een peiling voor advies vanuit de buurt aan het gemeentebestuur. Uit de peiling bleek dat er geen overtuigende ”ja” of “nee”  gegeven werd over de mogelijke fietsparkeergarage onder het Rembrandtplein. In de bijlage vindt u het rapport met het resultaat.

Mede dankzij de bijdragen van de mensen die de enquête hebben ingevuld heeft het bestuur een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Het college van B&W heeft, zoals u ongetwijfeld in de media heeft vernomen, besloten om voor nu te stoppen met het project en over een aantal jaar opnieuw te kijken naar nut en noodzaak. Naast de uitkomsten van de enquête speelden andere factoren ook een rol bij de afweging: de noodzakelijke kap van 31 van de 32 bomen op het plein, de complexe technische uitdaging van dit project en de wens om de ervaringen af te wachten van het gebruik van de fietsparkeergarage onder het Kleine-Gartmanplantsoen (oplevering voorjaar 2021). Tevens is in de bijlage de Raadsbrief opgenomen die ter kennisneming stond geagendeerd voor de raadscommissie MLW van 29 oktober 2020. De stadsdeelcommissie van stadsdeel Centrum heeft op 3 november over dit besluit gesproken en een advies aan het dagelijks bestuur aangenomen. Strekking is dat het dagelijks bestuur en het college dit project blijvend onder de aandacht houden en tot er een structurele oplossing is worden tussentijds maatregelen genomen om de overlast van fietsparkeren in dit gebied te beperken.

Afval

Er is gestart met het Amsterdam Afvaloffensief. Doel is een schonere stad. Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/afvaloffensief/

Onderdeel van het afvaloffensief is de start van het project gezamenlijke inzameling bedrijfs restafval. In delen van de binnenstad, waaronder het Rembrandtplein e.o., wordt het restafval van bedrijven niet door de verschillende afvalinzamelaars meer opgehaald maar door 1 vuilniswagen namens de verschillende partijen. Hiermee wordt bereikt dat  er veel minder vervoersbewegingen zijn, het is efficiënter en er is minder overlast. Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/ophalen-bedrijfsafval/

Ziet u afval dat verkeerd is geplaatst (verkeerde tijd, verkeerde plek) doet u dan vooral een melding. Het wordt dan sneller opgehaald en het leidt tot inzicht van de probleemlocaties waar vervolgens extra op wordt ingezet. Grofvuil dient altijd vooraf te worden aangemeld. Melden kan via de website, 14020 of verbeterdebuurt app

Aanpak binnenstad/aanpak overlast uitgaansavonden

Als gevolg van corona is het nu stil in de binnenstad. Dit is van voorbijgaande aard. Daarom wordt op de achtergrond doorgewerkt aan de aanpak binnenstad. Naar verwachting komt de burgemeester eind dit jaar of begin volgend jaar met aan uitvoeringsprogramma.

Op dit moment is op straat nu geen inzet voor de aanpak overlast uitgaansavonden. Er zijn geen hosts, de hekken worden niet geplaatst, geen extra schoonmaak,etc. Op het moment dat de horeca weer open mag, starten wij weer met de inzet. De inzettijden stemmen wij af op de openingstijden van de horeca. Ondertussen werken wij op de achtergrond verder zodat als het leven weer op gang komt, wij er klaar voor zijn.

Kade Herengracht 522-532

Op 26 september is door een schipper melding gemaakt van een scheur in de kademuur. De kademuur blijkt in slechte staat te zijn en er zijn direct maatregelen genomen. Direct omwonenden zijn door de omgevingsmanager geïnformeerd.  Helaas heeft het ook geleid tot een noodkap van de grote boom vlakbij de brug naar het Thorbeckeplein. De bewonersbrieven zijn in te zien op de facebookpagina van stichting De NachtWacht.

Voor meer informatie kunt u mailen naar h.ijskens@amsterdam.nl, bellen naar 0611311719 en voor algemene informatie over kademuren kunt u terecht op: www.amsterdam.nl/kademuren

Project Vijzelstraat

Het project Vijzelstraat vordert gestaag. In het deel tussen Muntplein en de Herengracht is goed te zien hoe mooi het gaat worden. De afgelopen periode was heftig met lastige bereikbaarheid, nu wordt zichtbaar hoe mooi het gaat worden. De werkzaamheden in dit deel zit in de afrondende fase. Komende 1,5 week vinden er zaagwerkzaamheden plaats aan de bruggen. Dit geeft veel geluid. Er zijn extra geluidschermen geplaatst.

U kunt zich aanmelden voor de bewonersbrief bij vijzelstraat@amsterdam.nl

Bouwproject Artesia (Reguliersdwarsstraat 98-106 en Herengracht 539-541

In totaal wordt in de Reguliersdwarsstraat 18 appartementen gerealiseerd, inclusief fietsenstalling en stallingsgarage. Het is een project van REB projects.

Op dit moment wordt de stallingsgarage (nr 98) bovengronds gebouwd, deze wordt vervolgens afgezonken. De planning is dat deze werkzaamheden in  februari/maart 2021 zijn afgerond. Daarna volgt de opbouw van het casco voor de appartementen. De bouw Reguliersdwarsstraat 100-106 is gestart. Verwachting is dat het hele bouwproject in de Reguliersdwarsstraat voorjaar 2022 klaar is. Het deel aan de Herengracht is naar verwachting eind 2020 gereed waarna de eigenaar gaat inhuizen.

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief bij info@rebprojects.com

REB projects is bereikbaar tijdens kantooruren: 020-3301654. Voor vragen over de uitvoering kunt u bellen met 072-5069672

Leuke nieuwtjes

–          Vele gezichten van Rembrandtplein

buurtbewoonster Antoinette Taillie had een plan ingediend voor Centrum Begroot. Een project om met een mooi digitaal product zichtbaar te maken wie er leven en wonen op en rond het Rembrandtplein. Helaas had het plan niet genoeg stemmen gekregen. Wij vonden dit echter zo’n mooi idee dat het toch gelukt is om budget vrij te maken. Antoinette is inmiddels enthousiast aan de gang. Het wordt een digitaal document dat “ De Gezichten van Amsterdam” gaat heten, waar mensen in bijzondere buurten aan het woord komen. Dit deel gaat over de buurt op en rondom het Rembrandtplein, waar de mensen vertellen over zichzelf en wat ze van hun buurt vinden. In december komt het online! Wilt u mee doen of meer informatie dan kunt u een mail sturen naar annie.taillie@gmail.com

–          Vergroening St Jorisstraat

Buurtbewoner Michiel had een plan ingediend voor Centrum Begroot. Het voorstel was om het fietsparkeren op te heffen in de Sint Jorisstraat en daarvoor in de plaats mooie groen vakken terug te brengen. Ook dit plan had niet voldoende stemmen. Aangezien de leefbaarheid van dit straatje zo onder druk stond door het fietsparkeren en er regelmatig geen doorkomen aan was, heeft het dagelijks bestuur besloten om ook voor dit project geld vrij te maken. Inmiddels is een projectleider samen met de bewoners en ondernemers aan de slag om op korte termijn het project te realiseren.

–          Kerst op het plein

De sfeerverlichting hangt weer. Op het  Thorbeckeplein hangt nieuwe verlichting. En dit jaar is er een echte kerstboom op het plein. Hopen dat wij in december elkaar bij de boom kunnen spreken. Helaas heeft de organisator van de ijsbaan dit jaar de aanvraag moeten intrekken als gevolg van corona.

Gangenproject.

In opdracht van het dagelijks bestuur is de afgelopen periode in een flink aantal gangen (soort doodlopende stegen zonder eigen huisnummering) straatnaamborden aangebracht. Dit zijn geen officiële borden, ze zijn ook anders van kleur. In de afgelopen decennia zijn honderden gangen verdwenen in het centrum. Sommige gangen zijn dichtgemetseld en andere hebben plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Deze situatie valt niet gemakkelijk te veranderen, maar de resterende gangen kunnen wel gewaardeerd worden als belangrijk onderdeel van het stedenbouwkundig erfgoed van Amsterdam. Daarom is door het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum besloten om straatnaamborden aan te brengen in gangen waar die niet aanwezig zijn. In ruim 60 gangen zijn deze borden al aangebracht. Heeft u al gangen ontdekt?

–          Design Thinking Dashboard

De afgelopen maanden? hebben enkele bewoners, ondernemers en het stadsdeel een aantal online sessies gehouden om met elkaar te zoeken hoe de communicatie tussen bewoners, ondernemers en gemeente kan verbeteren. Het gaat daarbij niet alleen over informeren maar ook over betrekken. We doen dit door middel van de methode Design Thinking. Met een klein groepje ga je gezamenlijk aan de slag om het probleem helder te krijgen en te komen tot een oplossing. Er volgt nog minimaal 1 sessie. We hopen dan met elkaar duidelijk te hebben of en wat het probleem is en hoe wij, gezamenlijk, tot een oplossing kunnen komen. Wordt vervolgd….

–          Groot onderhoud voetgangersgebied Reguliersdwarsstraat

Er is budget om groot onderhoud uit te voeren in het voetgangersgedeelte tussen de hekken in de Reguliersdwarsstraat. De rijbaan en stoep worden op 1 niveau gebracht (A-niveau). Hierdoor maakt de inrichting van de openbare ruimte duidelijk dat het een voetgangersgebied is. In de overige straatdelen tussen Vijzelstraat en Koningsplein worden slechte plekken herstraat. Indien partijen als Liander en Waternet niet mee willen in het groot onderhoud dan hopen wij het werk half januari uit te kunnen gaan voeren. Tegen die tijd wordt een bewonersbrief verspreid met meer informatie.