Nieuwsmail Wij Amsterdam

Enquete onder aangesloten organisaties
De bij Wij-Amsterdam aangesloten organisaties hebben onlangs een uitnodiging gekregen
om via een enquete van zich te laten horen. Niet alle organisaties hebben hier gebruik van
gemaakt. Maar de organisaties die gereageerd hebben vinden dat Wij-Amsterdam een
belangrijke taak heeft: meer invloed bij de gemeente door een krachtige gemeenschappelijke lobby en als platform om ervaringen uit te wisselen. Focus op leefbaarheid van de binnenstad en aangrenzende stadsdelen met daarbij zeker aandacht voor het toerisme.


De organisatie Wij-Amsterdam zal meer aandacht moeten geven aan de platformfunctie en ook leerde de enquete ons dat er behoefte is aan meer communicatie vanuit het bestuur. In deze nieuwsbrief geven wij daar gevolg aan en we nemen ons voor jullie regelmatig langs deze weg te informeren.


Uit de reacties kwam ook naar voren dat een aantal van jullie bereid is met het bestuur te overleggen over een te leveren bijdrage aan het uitvoerend werk van Wij-Amsterdam. Dit is gelet op de beperkte bezetting van groot belang om de doelstellingen van platformorganisatie en gezamenlijke belangenbehartiging waar te kunnen maken. We komen hier dan ook zeker op terug.


Gemeentelijk project Aanpak binnenstad
Afgelopen maanden stonden vooral in het teken van de Corona pandemie, maar de
gemeente werkte stug door aan de projecten Stad in balans en Aanpak binnenstad.
Omdat deze onderwerpen een grote mate van overlap kennen werd onlangs door B&W
besloten ze te combineren tot een project onder de naam Aanpak binnenstad.
Het burgerinitiatief over de toeristenbelasting wordt onder de vlag van Aanpak binnenstad
bekeken.


Apart daarvan zijn coffeeshops en prostitutiebeleid twee aanverwante projecten. Vorige
week stuurde de burgemeester het plan naar de raad voor een erotisch centrum buiten het
Wallengebied.


Medio december zal het College naar verwachting een besluit nemen over het
uitvoeringsprogramma van Aanpak binnenstad.


Quick wins
De burgemeester denkt naast beleid voor de lange termijn ook aan korte termijn
maatregelen, zgn. quick wins en heeft daar ook input voor gevraagd.


De actiegroep van bewoners in het historische stadshart StopdeGekte heeft daar
een bijdrage aan geleverd. Zij pleiten voor invoering van het ingezetenencriterium
voor coffeeshops, zodat er veel minder drugstoeristen naar de stad komen, en voor
het sluiten van de gordijnen in de bordelen op de Wallen, zodat er minder nieuwsgierig
kijktoerisme op afkomt. Dit laatste in afwachting van de verplaatsing van de prostitutie naar
een erotisch centrum elders. Wij-Amsterdam ondersteunt deze quick wins, evenals de
VVAB.


Eerder in het proces heeft Wij-Amsterdam samen met andere organisaties een elf punten
plan ingediend; dat wordt nemen we aan ook bij de beleidsvorming betrokken.
Inmiddels heeft het GBA (Gemeenschappelijk Bedrijfsleven Amsterdam) zich ook in de
discussie gemengd met een tien punten plan, waaronder het ingezetenen-criterium voor
coffeeshops, ingrijpen in de seks industrie en een totaal verbod op vakantieverhuur.
Bewoners en ondernemers op één lijn dus.
Het is duidelijk dat Amsterdam zoekt naar een alternatief voor het platte toerisme en
consumentisme waar de stad aan kapot dreigt te gaan. Heel belangrijk dat de gezamenlijke bewonersorganisaties hun stem laten horen.


Elkaar informeren
Wij-Amsterdam is een platform dat het uitwisselen van ervaring en kennis mogelijk maakt.
Hebben jullie in uw buurt interessante nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd, laat het ons dan even weten. Prettig is elkaar ook live te ontmoeten. Zodra de Corona situatie het weer
toelaat, wordt er weer een federatievergadering gepland.