16 – 18 September Klassiek op het Amstelveld

Klassiek op het Amstelveld is een driedaags festival dat een podium biedt voor jong klassiek talent en de sterren van de toekomst. Wij brengen talenten vanuit de hele wereld samen en laten zien dat afkomst en leeftijd bij klassieke muziek geen rol mag spelen. Dat doen we door met ons internationaal netwerk een platform en podium te bieden waar jong talent niet alleen de eerste stap richting klassieke muziek kan zetten, maar zich gedurende de jaren ook kan doorontwikkelen.

Het festival is gratis toegankelijk.

Meer informatie en programma

21 September Zomerbijeenkomst van Aanpak Binnenstad

Programma Aanpak Binnenstad is zo’n twee jaar geleden van start gegaan. Een mooi moment om hier, samen met inwoners, ondernemers en instellingen vanuit de binnenstad, bij stil te staan; waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar willen we naar toe?

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 21 september vanaf 19:30 in De Bazel, Vijzelstraat 32.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Meer informatie en aanmelden

14 September bijeenkomst en inspraak nieuw stedelijk beleidskader horeca en terrassen

Elk stadsdeel heeft op dit moment eigen beleid voor horeca en terrassen. Daardoor gelden in gelijke gevallen niet altijd dezelfde regels. Het nieuwe beleidskader voor horeca en terrassen geldt voor de hele stad. U kunt tot en met 13 oktober 2022 uw mening geven over het nieuwe beleidskader.

Op 14 september is er voor stadsdeel Centrum van 19.00 tot 21.00 een bijeenkomst in de Zuiderkerk.

Meer informatie en aanmelden

Filmopnames Reguliersgracht van 22 tot 26 Augustus

Zoals al aangekondigd staan in de week van maandag 22 tot vrijdag 26 Augustus op de Reguliersgracht tussen de Herengracht en Keizersgracht filmopnames gepland voor de TV productie “A Small Light” over Miep Gies, bekend van Anne Frank.

Vanuit N8W8 is contact geweest met de locatie manager over mogelijke overlast die verder gaat dan alleen de filmlocatie door afzettingen en tijdelijke opheffing parkeerplaatsen. Ten behoeve van de buurt ontvangt N8W8 ook een bijdrage van de filmmaatschappij als dank voor de geboden gastvrijheid om op een later moment iets te organiseren. Na de vakantieperiode (begin September) zullen we met de buurt overleggen wat we daar het beste mee kunnen doen.

Bewonersbrief filmopnames in het Nederlands en in het Engels

Tekeningen van het verkeersplan

Ambassadeursoverleg

Onlangs is het ambassadeursoverleg met de gemeente na corona weer opgestart.

Aan de orde kwam onder andere:

 • De aanpak binnenstad. Zie voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/centrum/aanpak-binnenstad
 • Gebiedsprofiel
 • Uitstel ondergrondse fietsenstalling Rembrandtplein
 • Hosts: locaties en werkinstructies
 • Bijenkorf file vanaf de Stopera
 • Autoparkeren
 • Tijdstippen beschikbaarheid handhaving
 • Escape biedt sportgelegenheid voor bewoners
 • Fietsenstalling De Munt
 • Aanspreekpunt voor bewoners tijdens uitgaansavonden
 • Contact met nieuwe bewoners

Het volgende ambassadeursoverleg vindt plaats in September en zal naar verwachting als thema hebben de rollen hospitality en taxi hosts, handhaving (THOR, en  Gebruik) en politie.

Overlast parkeren deelscooters

Sinds enige zien wij deelscooters van Felyx en Check in ons straatbeeld. De gemeente heeft deze organisaties voor 2 jaar een vergunning verleend als experiment om te onderzoeken in hoeverre de deelscooters bijdragen aan de deur-tot-deur reis, het gebruik van OV en het terugdringen van autoritten in de stad.

Als N8W8 zijn we geen tegenstander van dit initiatief, maar we merken wel dat het na gebruik slordig parkeren tot de nodige irritatie leidt bij bewoners. Deelscooters zijn geen eigendom van de gebruiker en daarom is er kennelijk ook minder zorg hoe men deze na gebruik achterlaat. Geparkeerde deelscooters zijn aangetroffen pal voor de voordeur van woningen, tussen fietsnietjes en zelfs op een invalidenparkeerplaats.

Vanuit N8W8 zijn we met de gemeente in gesprek om deze overlast in te dammen. In deelscooters is techniek opgenomen die bepaalt op welke plaats men de huur kan eindigen en waar niet. De gemeente maakt afspraken met de verhuurder over deze gebieden. Onze contacten met de gemeente zijn er op gericht om deze parkeergebieden beter af te stemmen.

Wanneer u nog steeds overlast ervaart ontvangen we graag foto’s met adres en tijdstip. Die informatie gebruiken we in de contacten met de gemeente. Zonder foto kunnen we helaas niets met een klacht. Zie de pagina “Bestuur” voor de email adressen.

Voor meer informatie https://www.amsterdam.nl/deelvervoer/deelscooter/

Update: de gemeente heeft naar aanleiding van onze klachten aanvullende afspraken gemaakt met de verhuurders waardoor de grootste problemen zijn opgelost. Indien u nog steeds problemen ervaart door het parkeren van deelscooters horen we dat uiteraard graag.

Hoe beleeft u als Amsterdammer de binnenstad?

De Amsterdamse binnenstad leeft, en verandert voortdurend. Als centrum van de hoofdstad van Nederland is het een plek voor iedereen, bewoners, ondernemers en ook voor bezoekers.

De Amsterdamse binnenstad moet weer een plek worden waar alle Amsterdammers graag komen en bewoners zich thuis voelen. Met de Aanpak Binnenstad werken we aan het verbeteren van de leefbaarheid van dit gebied voor bewoners en bezoekers. Daar hebben we uw hulp voor nodig.

Om de binnenstad nóg aantrekkelijker te maken voor alle Amsterdammers horen wij graag uw mening. Bent u een binnenstadsbewoner of –ondernemer, of woont u in een van de andere stadsdelen van Amsterdam?

Vul dan deze BinnenstadsEnquête 2021 in via https://www.amsterdam.nl/onderzoek/binnenstad

Slotpeiling hoofdlijnen bestuurlijk stelsel 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 april 2021 de notitie Voorgenomen hoofdlijnen voor het bestuurlijk stelsel vanaf 2022 aangeboden aan de gemeenteraad van Amsterdam. In deze notitie doet het college een aantal voorstellen om het lokale bestuur te versterken. Bewoners van de stad moeten makkelijker hun weg vinden als het aankomt op samenwerken met de gemeente, en bovendien ook meer zeggenschap krijgen tijdens de besluitvorming.

Tot 12 juni kunt u nog uw mening geven over aanvullende en alternatieve ideeën vanuit de bewoners in een slotpeiling.

Zie voor meer informatie en de slotpeiling https://bestuurlijkstelsel.amsterdam.nl/

Ontwerpbesluit Cultuurclubhuis Europa in Halvemaansteeg ter inzage

Zie in het menu de speciale pagina met onze bezwaren tegen het cultuurclubhuis

Beste bewoners en ondernemers,

Vandaag een nieuwsmail over een specifiek onderwerp.

Het stadsdeel heeft op 10 mei 2021 de ontwerpbesluit voor het project Club Europa in de Halvemaansteeg ter inzage gelegd. De afgelopen jaren zijn hier vele overleggen, gesprekken inspraakmomenten aan vooraf gegaan en heeft het de gemoederen bezig gehouden. Dat is de reden waarom ik jullie specifiek over deze ter inzage legging informeer. Ik heb begrepen dat de heer Kleiss ook al omwonenden heeft benaderd.

De publicatie Halvemaansteeg is te vinden op de

Staatscourant https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-24108.html of in het

Gemeenteblad https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-144548.html

Het ontwerpbesluit behelst:

•         het gedeeltelijke restaureren van de twee panden op Halvemaansteeg 4-6 en het maken van een kelder, met het bestemmen daarvan tot horeca en drie woningen;

•         het gedeeltelijk slopen van bebouwing op het binnenterrein;

 • het bouwen van een gebouw met een tweelaagse kelder op het binnenterrein met het bestemmen daarvan tot culturele horeca;
 • het geheel slopen van het gebouw op Amstel 50 en het oprichten van een nieuw pand met kelder met het bestemmen daarvan tot horeca en 2 woningen;
 • het bouwen van één woning met dakterras op het dak van de culturele club (ter plaatse van het voormalige pand Amstel 46).

Geschiedenis initiatief

In 2014 benaderde de heer M. Kleiss het stadsdeel met een plan. Hij wilde het pand Halvemaansteeg 4-6 (rijksmonument) restaureren, grondig verbouwen en een “cultureel clubhuis” in de panden en op het erachter liggende binnenterrein vestigen.  In het pand was voorheen ook een horecabedrijf gevestigd dat in 2006 op last van de burgemeester is gesloten. Sindsdien staat het pand leeg en verkommert het steeds meer.  Het toenmalig Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur oordeelden, positief over het plan. Zij vonden dat de voordelen (er komt een functie met toegevoegde waarde en de “rotte kies” wordt aangepakt) zwaarder wegen dan de nadelen (de druktelast en het slopen van het orde 3 pand Amstel 50). De toenmalig stadsdeelvoorzitter heeft het initiatief besproken met de voormalige burgemeester Van der Laan. Ook hij oordeelde positief over de ontwikkeling, mits alles  “picobello geregeld wordt”.

Wat voor club komt er?

Het gaat om een culturele club en een cafe. Onder culturele horeca wordt verstaan de uitoefening van horeca-activiteiten in een gebouw dat primair voor culturele of museale activiteiten wordt gebruikt. Volgens de ontwerpvergunning krijgt de club de bestemming van culturele horeca. Dat betekent dat die open mag zijn tot een uur nadat het programma of de voorstelling van de betreffende avond is afgelopen. En een uur voorafgaand aan het programma/de voorstelling.

Het café krijgt de bestemming avondzaak, met openingstijden van 09 tot 03 uur door de week en tot 04 uur in het weekeinde. Overigens wordt in het café de rij voor de club opgesteld. Het café zal daarom niet open zijn als de club opent.

Capaciteit (bij benadering):

Grote zaal: 300

Kleine zaal: 140

Café: 70

In totaal is het aantal personen binnen gesteld op een maximum van 667 mensen (bezoekers en personeel) ivm brandveiligheid.

Ter inzage legging en dan?

Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning een zienswijze indienen. Het stadsdeel beoordeelt bij de definitieve besluitvorming  ook de zienswijzes. Bij het definitieve besluit hoort ook een gemotiveerde reactie op de zienswijze. Een zienswijze kan geheel of gedeeltelijk worden gevolgd – dan wordt de vergunning niet verleend, of met wijzigingen. Een zienswijze kan ook worden afgewezen.

Ook tegen de aanvraag woningonttrekking kunnen zienswijzen worden ingediend.

De ontwerpvergunning wordt waarschijnlijk ook in de periode van ter inzage legging besproken in de stadsdeelcommissie. Als ik daar meer informatie over heb, dan laat ik van mij horen

Tegen het definitieve besluit op de aanvraag omgevingsvergunning kan beroep worden ingediend bij de rechtbank. Dat kunnen in beginsel alleen belanghebbenden die een zienswijze hadden ingediend. Tegen het besluit op de aanvraag woningonttrekking kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum (en tegen het besluit op bezwaar kan dan weer beroep worden ingediend).

Hoe lang heb ik daarvoor de tijd?

U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf het moment van ter inzage leggen.

Hoe moet ik dat doen?

Hoe kan men bezwaar indienen tegen het verlenen van deze vergunning? 

Een zienswijze kunt u schriftelijk of per mail indienen. Voor de juiste adressering: zie de publicatie

Meer informatie: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7B05725ADA-015E-49A3-92C0-7721C11B8E79%7D

Wie kan bezwaar indienen, wanneer, termijn, hoe?

Belanghebbenden

Binnen zes weken

Schriftelijk

Met vriendelijke groet

Kiki Lauterslager