De Gezichten van Amsterdam/Rembrandtplein

Met trots kan ik jullie vertellen dat “De Gezichten van Amsterdam/Rembrandtplein” vanaf morgen live gaat! We hebben hard gewerkt in deze rare tijd waar het moeiljk is mesnen te ontmoeten,  om iedereen te interviewen en ze dan op zijn/haar favoriete plek te fotograferen. Maar het is gelukt!

https://www.degezichtenvanamsterdam.nl/  is waar jullie de portretten en verhalen van jullie buurtgenoten kunnen lezen

Dit zijn de eerste 9 portretten van 2020 en in 2021 zullen er nog een aantal bij komen.


Veel leesplezier met de kerstdagen, zorg goed voor elkaar en tot in 2021!
Antoinette Taillie, Pauline van Mantgem en Michael Vervuurt.

Uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad

Geachte betrokkene bij de binnenstad van Amsterdam,

U bent in een eerder stadium uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de binnenstad of u heeft aangegeven hiervan op de hoogte te willen blijven. Eind mei ontving u daarom een bericht over de brief van het college van B & W aan de gemeenteraad over de Aanpak Binnenstad. Met de daarin gedeelde visie en uitgangspunten voor de toekomst van onze binnenstad, zijn we aan de slag gegaan.

Gesprekken met vele belanghebbenden hebben afgelopen maanden geleid tot breed gedragen overeenstemming over wat voor binnenstad we samen willen bouwen. Dit vormt de basis van het uitgebreide uitvoeringsprogramma, boordevol maatregelen, dat vandaag verzonden is aan de Amsterdamse gemeenteraad. Ook vindt u dit programma op https://amsterdam.nl/aanpakbinnenstad.

Het uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad wordt door de gemeenteraad besproken op de vergadering van de commissie Algemene Zaken van a.s. donderdag 28 januari. U kunt de vergadering (uitsluitend) online volgen of achteraf terugkijken. Dat kan via https://amsterdam.raadsinformatie.nl/.

De vergadering start om 13:30 uur. Dan wordt de definitieve agenda vastgesteld en weet men wanneer welk onderwerp aan de beurt is. Indien u achteraf terugkijkt, kunt u op het onderwerp klikken en komt u direct bij het juiste tijdsblok.

Mocht u willen inspreken bij de commissievergadering, dan verwijs ik u naar de website www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadscommissies/raadscommissie-az.

Uw reactie op het uitvoeringsprogramma is van harte welkom. Ook als u geen berichten meer wilt ontvangen over de toekomst van de binnenstad, kunt u ons dit laten weten via aanpakbinnenstad@amsterdam.nl.

Ondanks de moeilijke tijd waarin onze stad zich momenteel bevindt, maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u en de uwen prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2021 wensen.

Met vriendelijke groet,

Team Aanpak Binnenstad

Nieuwsmail Wij Amsterdam

Enquete onder aangesloten organisaties
De bij Wij-Amsterdam aangesloten organisaties hebben onlangs een uitnodiging gekregen
om via een enquete van zich te laten horen. Niet alle organisaties hebben hier gebruik van
gemaakt. Maar de organisaties die gereageerd hebben vinden dat Wij-Amsterdam een
belangrijke taak heeft: meer invloed bij de gemeente door een krachtige gemeenschappelijke lobby en als platform om ervaringen uit te wisselen. Focus op leefbaarheid van de binnenstad en aangrenzende stadsdelen met daarbij zeker aandacht voor het toerisme.


De organisatie Wij-Amsterdam zal meer aandacht moeten geven aan de platformfunctie en ook leerde de enquete ons dat er behoefte is aan meer communicatie vanuit het bestuur. In deze nieuwsbrief geven wij daar gevolg aan en we nemen ons voor jullie regelmatig langs deze weg te informeren.


Uit de reacties kwam ook naar voren dat een aantal van jullie bereid is met het bestuur te overleggen over een te leveren bijdrage aan het uitvoerend werk van Wij-Amsterdam. Dit is gelet op de beperkte bezetting van groot belang om de doelstellingen van platformorganisatie en gezamenlijke belangenbehartiging waar te kunnen maken. We komen hier dan ook zeker op terug.


Gemeentelijk project Aanpak binnenstad
Afgelopen maanden stonden vooral in het teken van de Corona pandemie, maar de
gemeente werkte stug door aan de projecten Stad in balans en Aanpak binnenstad.
Omdat deze onderwerpen een grote mate van overlap kennen werd onlangs door B&W
besloten ze te combineren tot een project onder de naam Aanpak binnenstad.
Het burgerinitiatief over de toeristenbelasting wordt onder de vlag van Aanpak binnenstad
bekeken.


Apart daarvan zijn coffeeshops en prostitutiebeleid twee aanverwante projecten. Vorige
week stuurde de burgemeester het plan naar de raad voor een erotisch centrum buiten het
Wallengebied.


Medio december zal het College naar verwachting een besluit nemen over het
uitvoeringsprogramma van Aanpak binnenstad.


Quick wins
De burgemeester denkt naast beleid voor de lange termijn ook aan korte termijn
maatregelen, zgn. quick wins en heeft daar ook input voor gevraagd.


De actiegroep van bewoners in het historische stadshart StopdeGekte heeft daar
een bijdrage aan geleverd. Zij pleiten voor invoering van het ingezetenencriterium
voor coffeeshops, zodat er veel minder drugstoeristen naar de stad komen, en voor
het sluiten van de gordijnen in de bordelen op de Wallen, zodat er minder nieuwsgierig
kijktoerisme op afkomt. Dit laatste in afwachting van de verplaatsing van de prostitutie naar
een erotisch centrum elders. Wij-Amsterdam ondersteunt deze quick wins, evenals de
VVAB.


Eerder in het proces heeft Wij-Amsterdam samen met andere organisaties een elf punten
plan ingediend; dat wordt nemen we aan ook bij de beleidsvorming betrokken.
Inmiddels heeft het GBA (Gemeenschappelijk Bedrijfsleven Amsterdam) zich ook in de
discussie gemengd met een tien punten plan, waaronder het ingezetenen-criterium voor
coffeeshops, ingrijpen in de seks industrie en een totaal verbod op vakantieverhuur.
Bewoners en ondernemers op één lijn dus.
Het is duidelijk dat Amsterdam zoekt naar een alternatief voor het platte toerisme en
consumentisme waar de stad aan kapot dreigt te gaan. Heel belangrijk dat de gezamenlijke bewonersorganisaties hun stem laten horen.


Elkaar informeren
Wij-Amsterdam is een platform dat het uitwisselen van ervaring en kennis mogelijk maakt.
Hebben jullie in uw buurt interessante nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd, laat het ons dan even weten. Prettig is elkaar ook live te ontmoeten. Zodra de Corona situatie het weer
toelaat, wordt er weer een federatievergadering gepland.

Nieuwsmail Gemeente

Tijdelijke uitbreiding terrassen

De burgemeester heeft besloten om de tijdelijke uitbreiding van de terrassen als gevolg van corona te verlengen tot 31 maart 2021. Hierbij is wel een beperking van de tijd opgenomen, voor het Rembrandtplein en Thorbeckeplein geldt een sluitingstijd van 24.00 uur en voor de overige straten 22.00 uur.

Als gevolg van de tijdelijke lockdown waardoor de horeca is gesloten, zijn de autoparkeerplaatsen die voor tijdelijke uitbreiding in gebruik waren, weer vrijgegeven. Zodra de horeca weer open mag, zijn die betreffende parkeerplaatsen weer ten behoeve van de tijdelijke terrassen.

Ondergrondse fietsenstalling Rembrandtplein besluit en uitslag enquête

In maart is een enquête gehouden onder de bewoners en ondernemers van het Rembrandtplein. De enquête was een peiling voor advies vanuit de buurt aan het gemeentebestuur. Uit de peiling bleek dat er geen overtuigende ”ja” of “nee”  gegeven werd over de mogelijke fietsparkeergarage onder het Rembrandtplein. In de bijlage vindt u het rapport met het resultaat.

Mede dankzij de bijdragen van de mensen die de enquête hebben ingevuld heeft het bestuur een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Het college van B&W heeft, zoals u ongetwijfeld in de media heeft vernomen, besloten om voor nu te stoppen met het project en over een aantal jaar opnieuw te kijken naar nut en noodzaak. Naast de uitkomsten van de enquête speelden andere factoren ook een rol bij de afweging: de noodzakelijke kap van 31 van de 32 bomen op het plein, de complexe technische uitdaging van dit project en de wens om de ervaringen af te wachten van het gebruik van de fietsparkeergarage onder het Kleine-Gartmanplantsoen (oplevering voorjaar 2021). Tevens is in de bijlage de Raadsbrief opgenomen die ter kennisneming stond geagendeerd voor de raadscommissie MLW van 29 oktober 2020. De stadsdeelcommissie van stadsdeel Centrum heeft op 3 november over dit besluit gesproken en een advies aan het dagelijks bestuur aangenomen. Strekking is dat het dagelijks bestuur en het college dit project blijvend onder de aandacht houden en tot er een structurele oplossing is worden tussentijds maatregelen genomen om de overlast van fietsparkeren in dit gebied te beperken.

Afval

Er is gestart met het Amsterdam Afvaloffensief. Doel is een schonere stad. Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/afvaloffensief/

Onderdeel van het afvaloffensief is de start van het project gezamenlijke inzameling bedrijfs restafval. In delen van de binnenstad, waaronder het Rembrandtplein e.o., wordt het restafval van bedrijven niet door de verschillende afvalinzamelaars meer opgehaald maar door 1 vuilniswagen namens de verschillende partijen. Hiermee wordt bereikt dat  er veel minder vervoersbewegingen zijn, het is efficiënter en er is minder overlast. Voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/ophalen-bedrijfsafval/

Ziet u afval dat verkeerd is geplaatst (verkeerde tijd, verkeerde plek) doet u dan vooral een melding. Het wordt dan sneller opgehaald en het leidt tot inzicht van de probleemlocaties waar vervolgens extra op wordt ingezet. Grofvuil dient altijd vooraf te worden aangemeld. Melden kan via de website, 14020 of verbeterdebuurt app

Aanpak binnenstad/aanpak overlast uitgaansavonden

Als gevolg van corona is het nu stil in de binnenstad. Dit is van voorbijgaande aard. Daarom wordt op de achtergrond doorgewerkt aan de aanpak binnenstad. Naar verwachting komt de burgemeester eind dit jaar of begin volgend jaar met aan uitvoeringsprogramma.

Op dit moment is op straat nu geen inzet voor de aanpak overlast uitgaansavonden. Er zijn geen hosts, de hekken worden niet geplaatst, geen extra schoonmaak,etc. Op het moment dat de horeca weer open mag, starten wij weer met de inzet. De inzettijden stemmen wij af op de openingstijden van de horeca. Ondertussen werken wij op de achtergrond verder zodat als het leven weer op gang komt, wij er klaar voor zijn.

Kade Herengracht 522-532

Op 26 september is door een schipper melding gemaakt van een scheur in de kademuur. De kademuur blijkt in slechte staat te zijn en er zijn direct maatregelen genomen. Direct omwonenden zijn door de omgevingsmanager geïnformeerd.  Helaas heeft het ook geleid tot een noodkap van de grote boom vlakbij de brug naar het Thorbeckeplein. De bewonersbrieven zijn in te zien op de facebookpagina van stichting De NachtWacht.

Voor meer informatie kunt u mailen naar h.ijskens@amsterdam.nl, bellen naar 0611311719 en voor algemene informatie over kademuren kunt u terecht op: www.amsterdam.nl/kademuren

Project Vijzelstraat

Het project Vijzelstraat vordert gestaag. In het deel tussen Muntplein en de Herengracht is goed te zien hoe mooi het gaat worden. De afgelopen periode was heftig met lastige bereikbaarheid, nu wordt zichtbaar hoe mooi het gaat worden. De werkzaamheden in dit deel zit in de afrondende fase. Komende 1,5 week vinden er zaagwerkzaamheden plaats aan de bruggen. Dit geeft veel geluid. Er zijn extra geluidschermen geplaatst.

U kunt zich aanmelden voor de bewonersbrief bij vijzelstraat@amsterdam.nl

Bouwproject Artesia (Reguliersdwarsstraat 98-106 en Herengracht 539-541

In totaal wordt in de Reguliersdwarsstraat 18 appartementen gerealiseerd, inclusief fietsenstalling en stallingsgarage. Het is een project van REB projects.

Op dit moment wordt de stallingsgarage (nr 98) bovengronds gebouwd, deze wordt vervolgens afgezonken. De planning is dat deze werkzaamheden in  februari/maart 2021 zijn afgerond. Daarna volgt de opbouw van het casco voor de appartementen. De bouw Reguliersdwarsstraat 100-106 is gestart. Verwachting is dat het hele bouwproject in de Reguliersdwarsstraat voorjaar 2022 klaar is. Het deel aan de Herengracht is naar verwachting eind 2020 gereed waarna de eigenaar gaat inhuizen.

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief bij info@rebprojects.com

REB projects is bereikbaar tijdens kantooruren: 020-3301654. Voor vragen over de uitvoering kunt u bellen met 072-5069672

Leuke nieuwtjes

–          Vele gezichten van Rembrandtplein

buurtbewoonster Antoinette Taillie had een plan ingediend voor Centrum Begroot. Een project om met een mooi digitaal product zichtbaar te maken wie er leven en wonen op en rond het Rembrandtplein. Helaas had het plan niet genoeg stemmen gekregen. Wij vonden dit echter zo’n mooi idee dat het toch gelukt is om budget vrij te maken. Antoinette is inmiddels enthousiast aan de gang. Het wordt een digitaal document dat “ De Gezichten van Amsterdam” gaat heten, waar mensen in bijzondere buurten aan het woord komen. Dit deel gaat over de buurt op en rondom het Rembrandtplein, waar de mensen vertellen over zichzelf en wat ze van hun buurt vinden. In december komt het online! Wilt u mee doen of meer informatie dan kunt u een mail sturen naar annie.taillie@gmail.com

–          Vergroening St Jorisstraat

Buurtbewoner Michiel had een plan ingediend voor Centrum Begroot. Het voorstel was om het fietsparkeren op te heffen in de Sint Jorisstraat en daarvoor in de plaats mooie groen vakken terug te brengen. Ook dit plan had niet voldoende stemmen. Aangezien de leefbaarheid van dit straatje zo onder druk stond door het fietsparkeren en er regelmatig geen doorkomen aan was, heeft het dagelijks bestuur besloten om ook voor dit project geld vrij te maken. Inmiddels is een projectleider samen met de bewoners en ondernemers aan de slag om op korte termijn het project te realiseren.

–          Kerst op het plein

De sfeerverlichting hangt weer. Op het  Thorbeckeplein hangt nieuwe verlichting. En dit jaar is er een echte kerstboom op het plein. Hopen dat wij in december elkaar bij de boom kunnen spreken. Helaas heeft de organisator van de ijsbaan dit jaar de aanvraag moeten intrekken als gevolg van corona.

Gangenproject.

In opdracht van het dagelijks bestuur is de afgelopen periode in een flink aantal gangen (soort doodlopende stegen zonder eigen huisnummering) straatnaamborden aangebracht. Dit zijn geen officiële borden, ze zijn ook anders van kleur. In de afgelopen decennia zijn honderden gangen verdwenen in het centrum. Sommige gangen zijn dichtgemetseld en andere hebben plaatsgemaakt voor nieuwbouw. Deze situatie valt niet gemakkelijk te veranderen, maar de resterende gangen kunnen wel gewaardeerd worden als belangrijk onderdeel van het stedenbouwkundig erfgoed van Amsterdam. Daarom is door het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum besloten om straatnaamborden aan te brengen in gangen waar die niet aanwezig zijn. In ruim 60 gangen zijn deze borden al aangebracht. Heeft u al gangen ontdekt?

–          Design Thinking Dashboard

De afgelopen maanden? hebben enkele bewoners, ondernemers en het stadsdeel een aantal online sessies gehouden om met elkaar te zoeken hoe de communicatie tussen bewoners, ondernemers en gemeente kan verbeteren. Het gaat daarbij niet alleen over informeren maar ook over betrekken. We doen dit door middel van de methode Design Thinking. Met een klein groepje ga je gezamenlijk aan de slag om het probleem helder te krijgen en te komen tot een oplossing. Er volgt nog minimaal 1 sessie. We hopen dan met elkaar duidelijk te hebben of en wat het probleem is en hoe wij, gezamenlijk, tot een oplossing kunnen komen. Wordt vervolgd….

–          Groot onderhoud voetgangersgebied Reguliersdwarsstraat

Er is budget om groot onderhoud uit te voeren in het voetgangersgedeelte tussen de hekken in de Reguliersdwarsstraat. De rijbaan en stoep worden op 1 niveau gebracht (A-niveau). Hierdoor maakt de inrichting van de openbare ruimte duidelijk dat het een voetgangersgebied is. In de overige straatdelen tussen Vijzelstraat en Koningsplein worden slechte plekken herstraat. Indien partijen als Liander en Waternet niet mee willen in het groot onderhoud dan hopen wij het werk half januari uit te kunnen gaan voeren. Tegen die tijd wordt een bewonersbrief verspreid met meer informatie.

Tijdelijke uitbreiding terrassen horeca tot 31-10-2020

Bericht van Gemeente Amsterdam

Zoals bekend mogen individuele horecazaken en collectieven tijdelijke uitbreiding terrassen aanvragen. Reden hiervoor is dat met het heropenen van de horeca per 1 juni een aantal beperkingen gelden die grote invloed hebben op het aantal bezoekers dat de zaken kunnen ontvangen. Belangrijkste beperkingen: max. 30 personen binnen. Op terras en in de zaak geen staanplaatsen, alle bezoekers hebben een zitplaats en de 1,5 meter regel.  De terrasuitbreidingen hebben tot gevolg dat zij meer bezoekers kunnen faciliteren (maar bij lange na niet de normale aantallen). Het gaat ook niet alleen om de horeca-exploitanten maar ook zeker om de bezoekers. Veel Amsterdammers snakken er naar om weer op een terras te kunnen zitten. Door de tijdelijke uitbreiding kunnen meer bezoekers terecht dan zou kunnen als gevolg van de beperking van de  corona maatregelen. De tijdelijke uitbreiding is tot het einde zomerseizoen: 31-10-20.

Voor de tijdelijke uitbreidingen worden getoetst aan: 

 • Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte (besluit 8 mei 2020)
 • Nadere beleidsregels terrassen  (besluit 26 mei 2020) 

Tijdelijke uitbreiding terrassen Rembrandtplein en Thorbeckeplein

De plannen van de BIZ Rembrandtdistrict zijn de afgelopen week op een aantal punten aangepast. Het gaat daarbij met name om meer ruimte voor voetgangers. De grootste wijziging is de voetgangersstrook over het Thorbeckeplein. Deze is verbreed naar 4,5 meter. Aan de oostzijde van het Thorbeckeplein (Heeren van Amstel kant) worden de terrassen aan de gevel uitsluitend uitgebreid op de vrijdag en zaterdagavond als het op fietspad niet is toegestaan om te fietsen. Het fietspad is dan ook voetgangersgebied. De twee paden zijn dan eenrichtingsverkeer voor voetgangers.

Op het Rembrandtplein waren op het middenplein 2 vierkante terrassen ingetekend. Hiervan is alleen die aan de zijde van de Reguliersbreestraat overgebleven ter grootte van 25 m2. De terrassen aan de zuidzijde (de Schiller kant) mogen de terrassen aan de gevel vanaf 21 uur uitbreiden tot de stoeprand. Er is dan geen doorgaand autoverkeer meer als gevolg van de paaltjes in de Reguliersdwarsstraat. Aan de noordzijde (Escape kant) is uitbreiding terras toegestaan tot 1,5 meter van de tramhalte, dit is als veiligheidsstrook bedoeld. Verder zijn er een aantal kleinere aanpassingen gedaan ten behoeve van voetgangersruimte.

Besluit dagelijks bestuur

Het bestuur heeft op 28 mei:

 • ingestemd met het plan van de BIZ Rembrandtdistrict
 • besloten dat de tijdelijke uitbreidingsterrassen in het Centrum vooralsnog open mogen zijn op vrijdag en zaterdag tot 24 uur en doordeweeks tot 23 uur. De reguliere horeca is conform de normale vergunningen open.

Tijdelijke uitbreiding terrassen Reguliersdwarsstraat ts Vijzel en Rembrandt

De onlangs opgerichte ondernemersvereniging heeft een aanvraag ingediend. Kortweg behelst de aanvraag:

 • de plaatsing van de paaltjes ter hoogte van de Vijzelstraat vervroegen van 21 uur naar 17 uur.
 • vanaf 17 uur de terrassen uitbreiden tot aan de stoeprand
 • tijdelijk opheffen scooterparkeervakken ter hoogte van restaurant Bangkok

Hierover heeft het bestuur nog geen besluit kunnen nemen. Reden hiervoor is dat conform afspraken wij een uitgebreid advies vragen aan Verkeer en Openbare Ruimte in verband met de effecten op verkeer en een benodigd verkeersbesluit. Naar verwachting komt het advies rond 5 juni. Dan wordt de aanvraag verder in behandeling genomen.

Reguliersdwarsstraat tussen Koningsplein en Vijzel

De BIZ Secret Village heeft een plan aangevraagd waarbij enkele zaken dichtbij het Koningsplein uitbreiden door een tafel op de straat te plaatsen. Dit is mogelijk doordat het sowieso geen doorgaande straat is (met uitzondering van de laad/lostijden en de garages nu veel minder gebruikt worden als gevolg van het thuiswerken. Daarnaast hebben enkele zaken een kleine uitbreiding langs de gevel. Twee zaken hebben een extra plek en daarnaast ook voor het terras een reserveringssysteem ingesteld. Dit omdat dit van oudsher zaken zijn die veel (Amsterdams)  publiek trekken en daarmee het beter kunnen reguleren.

Het bestuur heeft op 28 mei ingestemd met dit plan. De komende week wordt bekeken of het plan nog enkele aanpassingen behoeft, het gaat hierbij om de zijde Koningsplein.

Brief van Isabelle Blekxtoon

Lieve buren,

De oorverdovende stilte die nu heerst op ons Rembrandtplein, de grachten, Amstel, straten en stegen rondom had niemand ooit voorzien en steekt sinds de uitbraak van het Corona virus schril af bij onze wens om horeca overlast tegen te gaan.

Toen Peter Taks, Boudewijn Maurits en ikzelf ruim vijf jaar geleden De NachtWacht oprichtten met het doel de leefbaarheid voor omwonenden te vergroten was één van de blije verrassingen de sociale contacten die ontstonden. Dit strekte zich uit van de ene tot helemaal de andere windrichting van het Rembrandtplein aan toe. Een klein stukje Amsterdam wat Nederland toebehoort mààr van ons. Samen met de buren.

Dat buurtgevoel is cruciaal in deze tijden. Zeker voor de buren die wellicht extra zorg en aandacht behoeven. Buren die alleen wonen, ouder zijn, weinig familie hebben of een kwetsbare gezondheid. Daarom wil De NachtWacht los van allerlei kleine initiatieven het voortouw nemen door zo veel mogelijk een steun in de buurt te zijn waar nodig.

Gebruik ons mailadres om een signaal te delen wanneer extra hulp of juist dat beetje aandacht zeer welkom kan zijn en ook als je als buur een helpende hand denkt te kunnen bieden.

Zo hopen wij in deze ongewisse tijden het burengevoel te versterken door waar mogelijk jullie zorgen te (helpen) verlichten.

Tot slot, zoals velen van jullie inmiddels weten zal ik zelf om (niet aan Corona) gerelateerde gezondheidsredenen per 1 mei als voorzitter aftreden. Dat maakt mij niet minder geëngageerd dan in het allereerste begin en nog altijd actief betrokken al zij het niet meer in het bestuur.

De afgelopen paar maanden heb ik met een aantal buren een nieuw bestuur gevormd dat straks onder voorzitterschap van Jan Westerink komt te staan. Een bestuur waar ik alle vertrouwen in heb waar het de leefbaarheid betreft voor de omwonenden van het Rembrandtplein in de breedste betekenis denkbaar.

Pas goed op (en ook met) elkaar!

Jullie alle goeds toewensend,

Namens Buurtplatform De NachtWacht,

Isabelle Blekxtoon

Jan Westerink

Paul Hanraets

Omer Yagmur

Rob Bleeker

Raf Verbruggen

Bijeenkomst De Kroon 10 maart 2020

Beste omwonenden van het Rembrandtplein.

Zoals eerder gemeld werden de volgende agendapunten afgelopen 10 maart besproken op een goed bezochte bijeenkomst.

 1. Invulling binnenterrein Halvemaansteeg/Amstel met de komst van Nachtclub Europa (bezetting +/- 400-600 man uitgaanspubliek)
 2. Het terugdraaien Handhaving in de nachtelijke uren
 3. Het Plan voor de bouw van een ondergrondse fietsenstalling
 4. Het afschaffen van de meldingsplicht-app.
 5. De komst van een extra evenement ( Eurovisie songfestival)

Halvemaansteeg /Amstel
Binnen de stadsdeelcommissie heerste verwarring over vragen van de bewoners of de vergunning nu wel of niet al afgegeven zou zijn. De commissie hield een betoog dat uitsluitend betrekking had op de veiligheid tijdens de bouw.

De commissie gaf na veel druk van de aanwezigen aan dat zij indertijd positief heeft geadviseerd op de aanvraag om de vergunning te verlenen. Op herhaaldelijk aandringen wat dan de redenen waren waarom men positief was en nog steeds is kwam geen duidelijk antwoord. Men was eveneens niet bereid tot een heroverweging te komen noch op basis van de vroegere bezwaren formeel ingebracht door de NachtWacht evenals de VVAB en direct omwonenden noch ook door alle nieuwe aspecten en feiten die nu naar voren werden gebracht door de bewoners.

De groei van de drukte en de overlast is immers in de afgelopen 6 jaar, de gesprekken te de projectontwikkelaar lopen sinds 2014, exponentieel gestegen.

De commissie stelde uiteindelijk dat als er overwegende bezwaren zijn van de kant van de omwonenden men de daarover geijkte paden zou moeten bewandelen en formele bezwaarschriften moest indienen.

Terugdraaien Handhaving
Het terugdraaien van de Handhaving zou op last van de driehoek om interne redenen zijn gebeurd. Het was te lastig in de planning van de ploegen om bij het oude schema te blijven. Er is een chronisch gebrek aan Handhaving. De beperkte handhaving die voor handen is moet dientengevolge zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Metingen hadden uitgewezen dat er tussen 24.00 en 02.00 relatief weinig overlast was. Bovendien bleken de avond- en de nachtshift niet sluitend te zijn waardoor er een venster ontstond in de diensten. Daarom is na de klok van 02.00 uur geen Handhaving meer aanwezig.

De bewoners voerden aan dat Handhaving een integraal onderdeel is van het met de overheid afgesproken convenant. Daar kan men niet zomaar en dan ook nog om interne redenen van afwijken. Dan moeten de sluitingstijden ook worden veranderd en wel weer naar de oude tijden. Er wordt ernstig op aangedrongen om de Handhaving weer te herstellen omdat de overlast de afgelopen periode weer zichtbaar en hoorbaar is toegenomen.

Er werd geen toezegging gedaan .

Bouw ondergrondse fietsenstalling
De projectleider van het plan gaf een toelichting op de totstandkoming van de keuze voor onder het Rembrandtplein. Men stelde alle alternatieven te hebben bekeken en de conclusie was overduidelijk dat er geen andere locatie dan het Rembrandtplein voor in aanmerking komt.

Hoewel iedereen de overlast van de fietsen erkende was de mening over wat de beste oplossing zou zijn verdeeld. De overlast had zich verspreid van de pleinen naar de bruggen, grachten en aangrenzende straten en stegen. Het luidruchtige gedrag van de late pleingangers was daardoor voor de bewoners een grotere overlast dan voorheen. Wat aan de ene kant was gewonnen ging aan de andere kant weer verloren. Ook de bouwkosten en de overlast van 3 jaar werd als zeer negatief ervaren. Het kappen van 31 bomen werd als ernstig ervaren.

Omdat dit slechts een plan is en gezien de bezwaren van de bewoners zal een enquête gehouden worden onder de bewoners en ondernemers. Het enquêteformulier met een persoonlijke code zal eind maart huis aan huis worden bezorgd. In verband met het Corona virus zijn de informatie bijeenkomsten afgelast. Hiervoor in de plaats zal een telefonisch spreekuur worden georganiseerd. Bewoners worden door middel van een brief hiervan op de hoogte gesteld.

Afschaffing meldingsapp Rembrandtplein
Onder de aanwezige bewoners was veel lof voor de meldingsapp Rembrandtplein. De meldingsapp is destijds in het kader van de Pilot Veilig en Gastvrij Rembrandtplein in samenwerking met bewoners ontwikkeld. Het was een praktisch inzetbaar en bovendien effectief middel in de strijd tegen de overlast. De gemeente heeft haar meldingssysteem anders ingericht (met het idee efficiënter te kunnen werken) en beschouwt de meldingsapp nu als overbodig. De bewoners bestrijden dit. Het grote voordeel van de meldingsapp nl direct contact met de handhaving op straat is bij het nieuwe systeem ondenkbaar. Bovendien zijn de bewoners meldingsmoe. Melden voor de statistieken werkt niet in het tegengaan van de overlast. Vaak worden deze binnen een tijdsbestek van 72 uur behandeld. Direct contact met handhaving op straat wél. Het verschil in aanpak werd onderkend maar een toezegging werd ook hier niet gedaan.

Extra evenement – Songfestival
Het betreft hier het spannen van een heel groot scherm in de Reguliersdwarsstraat.
Het evenement gaat i.v.m. het Coronavirus definitief niet door.