Overlast parkeren deelscooters

Sinds enige zien wij deelscooters van Felyx en Check in ons straatbeeld. De gemeente heeft deze organisaties voor 2 jaar een vergunning verleend als experiment om te onderzoeken in hoeverre de deelscooters bijdragen aan de deur-tot-deur reis, het gebruik van OV en het terugdringen van autoritten in de stad.

Als N8W8 zijn we geen tegenstander van dit initiatief, maar we merken wel dat het na gebruik slordig parkeren tot de nodige irritatie leidt bij bewoners. Deelscooters zijn geen eigendom van de gebruiker en daarom is er kennelijk ook minder zorg hoe men deze na gebruik achterlaat. Geparkeerde deelscooters zijn aangetroffen pal voor de voordeur van woningen, tussen fietsnietjes en zelfs op een invalidenparkeerplaats.

Vanuit N8W8 zijn we met de gemeente in gesprek om deze overlast in te dammen. In deelscooters is techniek opgenomen die bepaalt op welke plaats men de huur kan eindigen en waar niet. De gemeente maakt afspraken met de verhuurder over deze gebieden. Onze contacten met de gemeente zijn er op gericht om deze parkeergebieden beter af te stemmen.

Wanneer u nog steeds overlast ervaart ontvangen we graag foto’s met adres en tijdstip. Die informatie gebruiken we in de contacten met de gemeente. Zonder foto kunnen we helaas niets met een klacht. Zie de pagina “Bestuur” voor de email adressen.

Voor meer informatie https://www.amsterdam.nl/deelvervoer/deelscooter/

Update: de gemeente heeft naar aanleiding van onze klachten aanvullende afspraken gemaakt met de verhuurders waardoor de grootste problemen zijn opgelost. Indien u nog steeds problemen ervaart door het parkeren van deelscooters horen we dat uiteraard graag.

Hoe beleeft u als Amsterdammer de binnenstad?

De Amsterdamse binnenstad leeft, en verandert voortdurend. Als centrum van de hoofdstad van Nederland is het een plek voor iedereen, bewoners, ondernemers en ook voor bezoekers.

De Amsterdamse binnenstad moet weer een plek worden waar alle Amsterdammers graag komen en bewoners zich thuis voelen. Met de Aanpak Binnenstad werken we aan het verbeteren van de leefbaarheid van dit gebied voor bewoners en bezoekers. Daar hebben we uw hulp voor nodig.

Om de binnenstad nóg aantrekkelijker te maken voor alle Amsterdammers horen wij graag uw mening. Bent u een binnenstadsbewoner of –ondernemer, of woont u in een van de andere stadsdelen van Amsterdam?

Vul dan deze BinnenstadsEnquête 2021 in via https://www.amsterdam.nl/onderzoek/binnenstad

Slotpeiling hoofdlijnen bestuurlijk stelsel 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 april 2021 de notitie Voorgenomen hoofdlijnen voor het bestuurlijk stelsel vanaf 2022 aangeboden aan de gemeenteraad van Amsterdam. In deze notitie doet het college een aantal voorstellen om het lokale bestuur te versterken. Bewoners van de stad moeten makkelijker hun weg vinden als het aankomt op samenwerken met de gemeente, en bovendien ook meer zeggenschap krijgen tijdens de besluitvorming.

Tot 12 juni kunt u nog uw mening geven over aanvullende en alternatieve ideeën vanuit de bewoners in een slotpeiling.

Zie voor meer informatie en de slotpeiling https://bestuurlijkstelsel.amsterdam.nl/

Ontwerpbesluit Cultuurclubhuis Europa in Halvemaansteeg ter inzage

Zie in het menu de speciale pagina met onze bezwaren tegen het cultuurclubhuis

Beste bewoners en ondernemers,

Vandaag een nieuwsmail over een specifiek onderwerp.

Het stadsdeel heeft op 10 mei 2021 de ontwerpbesluit voor het project Club Europa in de Halvemaansteeg ter inzage gelegd. De afgelopen jaren zijn hier vele overleggen, gesprekken inspraakmomenten aan vooraf gegaan en heeft het de gemoederen bezig gehouden. Dat is de reden waarom ik jullie specifiek over deze ter inzage legging informeer. Ik heb begrepen dat de heer Kleiss ook al omwonenden heeft benaderd.

De publicatie Halvemaansteeg is te vinden op de

Staatscourant https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-24108.html of in het

Gemeenteblad https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-144548.html

Het ontwerpbesluit behelst:

•         het gedeeltelijke restaureren van de twee panden op Halvemaansteeg 4-6 en het maken van een kelder, met het bestemmen daarvan tot horeca en drie woningen;

•         het gedeeltelijk slopen van bebouwing op het binnenterrein;

  • het bouwen van een gebouw met een tweelaagse kelder op het binnenterrein met het bestemmen daarvan tot culturele horeca;
  • het geheel slopen van het gebouw op Amstel 50 en het oprichten van een nieuw pand met kelder met het bestemmen daarvan tot horeca en 2 woningen;
  • het bouwen van één woning met dakterras op het dak van de culturele club (ter plaatse van het voormalige pand Amstel 46).

Geschiedenis initiatief

In 2014 benaderde de heer M. Kleiss het stadsdeel met een plan. Hij wilde het pand Halvemaansteeg 4-6 (rijksmonument) restaureren, grondig verbouwen en een “cultureel clubhuis” in de panden en op het erachter liggende binnenterrein vestigen.  In het pand was voorheen ook een horecabedrijf gevestigd dat in 2006 op last van de burgemeester is gesloten. Sindsdien staat het pand leeg en verkommert het steeds meer.  Het toenmalig Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur oordeelden, positief over het plan. Zij vonden dat de voordelen (er komt een functie met toegevoegde waarde en de “rotte kies” wordt aangepakt) zwaarder wegen dan de nadelen (de druktelast en het slopen van het orde 3 pand Amstel 50). De toenmalig stadsdeelvoorzitter heeft het initiatief besproken met de voormalige burgemeester Van der Laan. Ook hij oordeelde positief over de ontwikkeling, mits alles  “picobello geregeld wordt”.

Wat voor club komt er?

Het gaat om een culturele club en een cafe. Onder culturele horeca wordt verstaan de uitoefening van horeca-activiteiten in een gebouw dat primair voor culturele of museale activiteiten wordt gebruikt. Volgens de ontwerpvergunning krijgt de club de bestemming van culturele horeca. Dat betekent dat die open mag zijn tot een uur nadat het programma of de voorstelling van de betreffende avond is afgelopen. En een uur voorafgaand aan het programma/de voorstelling.

Het café krijgt de bestemming avondzaak, met openingstijden van 09 tot 03 uur door de week en tot 04 uur in het weekeinde. Overigens wordt in het café de rij voor de club opgesteld. Het café zal daarom niet open zijn als de club opent.

Capaciteit (bij benadering):

Grote zaal: 300

Kleine zaal: 140

Café: 70

In totaal is het aantal personen binnen gesteld op een maximum van 667 mensen (bezoekers en personeel) ivm brandveiligheid.

Ter inzage legging en dan?

Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning een zienswijze indienen. Het stadsdeel beoordeelt bij de definitieve besluitvorming  ook de zienswijzes. Bij het definitieve besluit hoort ook een gemotiveerde reactie op de zienswijze. Een zienswijze kan geheel of gedeeltelijk worden gevolgd – dan wordt de vergunning niet verleend, of met wijzigingen. Een zienswijze kan ook worden afgewezen.

Ook tegen de aanvraag woningonttrekking kunnen zienswijzen worden ingediend.

De ontwerpvergunning wordt waarschijnlijk ook in de periode van ter inzage legging besproken in de stadsdeelcommissie. Als ik daar meer informatie over heb, dan laat ik van mij horen

Tegen het definitieve besluit op de aanvraag omgevingsvergunning kan beroep worden ingediend bij de rechtbank. Dat kunnen in beginsel alleen belanghebbenden die een zienswijze hadden ingediend. Tegen het besluit op de aanvraag woningonttrekking kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum (en tegen het besluit op bezwaar kan dan weer beroep worden ingediend).

Hoe lang heb ik daarvoor de tijd?

U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf het moment van ter inzage leggen.

Hoe moet ik dat doen?

Hoe kan men bezwaar indienen tegen het verlenen van deze vergunning? 

Een zienswijze kunt u schriftelijk of per mail indienen. Voor de juiste adressering: zie de publicatie

Meer informatie: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7B05725ADA-015E-49A3-92C0-7721C11B8E79%7D

Wie kan bezwaar indienen, wanneer, termijn, hoe?

Belanghebbenden

Binnen zes weken

Schriftelijk

Met vriendelijke groet

Kiki Lauterslager

Nieuwsmail Gemeente – Maart 2021

Beste bewoners en ondernemers,

Hierbij de 2e nieuwsmail van 2021. Helaas zitten we nog steeds in een lockdown. Inmiddels is per 3 maart een kleine versoepeling doorgevoerd en kleine aanvullingen hierop per 16 maart.  Contactberoepen (met uitzondering van sekswerkers) zijn weer open per 3 maart. Niet-essentiële winkels mogen heel beperkt klanten ontvangen en voor de jeugd en jongeren zijn er een paar versoepelingen. Kleine stapjes en hopelijk de weg terug naar het gewone leven. Voor de ondernemers is het een hard gelag, velen zitten in financieel heel zwaar weer. De avondklok blijft nog van kracht tot 31 maart, dus voorlopig zitten we allemaal nog in de avond thuis en het thuiswerken blijft ook nog van kracht. Tijdens de verkiezingen gelden er uitzonderingen op de avondklok. Hopelijk mogen de terrassen per 31 maart onder voorwaarden en beperkingen open. Het is doorbijten. Iedereen in ieder geval heel veel sterkte en hou vol!

Aanpak Binnenstad

Op 28 januari heeft de gemeenteraadscommissie gesproken over o.a. de Aanpak Binnenstad en zich positief uitgesproken over het uitvoeringsprogramma. Op de website https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/fijne-buurten/aanpak-binnenstad/ vindt u de ambitie en de daarbij behorende 88 maatregelen.

Tijdelijke uitbreiding terrassen

De burgemeester heeft besloten om de tijdelijke uitbreiding terrassen ook komend zomerseizoen toe te staan. De meeste terrassen mogen (met vergunning) weer uitgebreider geplaatst worden. Uiteraard geldt dit vanaf het moment dat er versoepeling is van de lockdownmaatregelen en de horeca/terrassen weer open mogen. Zie ook: https://www.amsterdam.nl/ondernemen/horeca/tijdelijke-terrasuitbreiding-aanvragen/

Centrum Begroot

Ook in 2021 stelt het stadsdeel weer geld beschikbaar voor een nieuwe editie van Centrum Begroot. Iedereen in het stadsdeel (bewoners, bewonersgroepen, (vrijwilligers-)organisaties en ondernemers met een binding met de buurt) mag online plannen indienen. Het stadsdeel heeft hiervoor dit jaar een budget van € 300.000,- beschikbaar. De ingediende plannen die door de selectie komen (haalbaarheidstoets) en de meeste stemmen hebben gekregen van medebewoners uit Centrum worden uitgevoerd.

Dit jaar mogen kinderen ook weer meedoen. Aan het indienen van een plan zit geen leeftijdsgrens, maar mee stemmen mag vanaf 12 jaar. Heeft u een goed idee voor uw buurt, houdt dan de website van Centrum Begroot in de gaten: www.centrumbegroot.amsterdam.nl. Op de website vindt u vanaf half maart nadere informatie en kunt u de spelregels doornemen. Ook kunt u hier dan de stand van zaken van de winnende plannen uit vorige edities bekijken.

Dus heeft u een goed idee om samen met uw buren, uw buurt te verbeteren? Of wilt u bijvoorbeeld meer natuur in uw buurt? Dien dan uw plan in bij Centrum Begroot. Plannen indienen kan vanaf 22 maart tot en met 26 april 2021.

Ambassadeursoverleg

Voor de bewoners en ondernemers van de Rembrandtpleinbuurt wordt een ambassadeursoverleg opgestart. Heeft u de mail hierover gemist? Stuur dan een mail naar k.lauterslager@amsterdam.nl en dan krijgt u de mail als nog.

Inzamelen afval verandert

Plastic: Vanaf begin januari is in het Centrum gestopt met gescheiden inzamelen van plastic afval. Als het goed is heeft u hierover een bewonersbrief ontvangen. Brief gemist? Check: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/plastic-scheiden/ en de website: www.amsterdam.nl/plastic

Ondergrondse containers: Veel bewoners en ondernemers hebben gevraagd of deze buurt ook ondergrondse containers krijgt voor (huishoudelijk) afval. Zoals het er nu naar uit ziet is dat niet mogelijk in deze buurt. Op enkele locaties zou er wel ruimte zijn. Echter om het systeem van ondergrondse afvalcontainers goed te laten functioneren is het essentieel dat een hele buurt is voorzien van containers. Als dat niet het geval is dan leidt het tot overbelasting van de containers die er wel zijn met grote bergen afval ernaast tot gevolg. Daarom wordt nu voor de Rembrandtpleinbuurt en de Reguliersdwarsstraatbuurt gezocht naar een andere effectieve manier van inzameling. Zodra hier meer over bekend is, wordt u nader geïnformeerd.

Pilot White Label: een nieuwe inzamelmethode voor bedrijfsafval. In november is een proef gestart met het gelijktijdig ophalen van bedrijfs(rest)afval van verschillende inzamelaars. Hiervoor is een samenwerking aangegaan tussen een aantal inzamelaars waaronder de gemeente. Er rijdt 1 vuilniswagen namens de verschillende inzamelaars, het zogenoemde project White Label. Deze proef is o.a. in de Rembrandtpleinbuurt gehouden. Bij succes vindt uitbreiding plaats en zal ook de Reguliersdwarsstraatbuurt en de Leidsestraat mee gaan. Met deze manier van inzameling wordt het aantal ritten sterk verminderd en zijn er eenduidige momenten van inzameling waardoor het afval minder lang op straat staat. De ondernemers worden via het project geïnformeerd.

Ziet u afval dat verkeerd is geplaatst (verkeerde tijd, verkeerde plek) doet u dan vooral een melding. Het wordt dan sneller opgehaald en het leidt tot inzicht van de probleemlocaties waar vervolgens extra op wordt ingezet. Grofvuil dient altijd vooraf te worden aangemeld. Melden kan via de website, 14020 of verbeterdebuurt app

Project Herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal, tijdelijke gevolgen Koningsplein, Leidsestraat en Reguliersdwarsstraat West

Als gevolg van de herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal en Koningsplein zijn er diverse werkzaamheden die merkbaar zijn in de buurt. Er wordt nieuw tramspoor aangelegd, hierdoor rijdt er geen tram over het Koningsplein en door de Leidsestraat van 8 februari tot eind april. Informatie over het project is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/nieuwezijds/ . Hier staan ook de actuele omleidingen en afsluitingen vermeld. Wilt u op de hoogte blijven? Via de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Project Herinrichting Vijzelstraat

Via de website houden we u op de hoogte van het laatste nieuws over het project, www.amsterdam.nl/rodeloper.

U kunt ook gebruik maken van de app ‘Herinrichting Vijzelstraat’. De app vindt u in de App store en Google Play.

Aanlichten onderdoorgang Vijzelstraat/Reguliersdwarsstraat

In 2019 is uit verschillende ontwerpen voor het aanlichten van de onderdoorgang door de buurt een ontwerp gekozen. In maart wordt het uitgekozen ontwerp aangebracht. De werkzaamheden duren circa 1 week. De gewijzigde verlichting maakt niet alleen de onderdoorgang mooier maar is ook een verbetering voor de veiligheid.

Inspraak

Op 1 maart gaat de ontwerp-verordening “Meldingsplicht sensoren” in de inspraak. Een belangrijk onderwerp. Deze aanpassing moet overheden, burgers, bezoekers en bedrijven helpen inzicht te krijgen in de sensoren die in de openbare ruimte worden aangebracht en welke data deze sensoren inwinnen. Hou de website www.amsterdam.nl/centrum-oost in de gaten.

Hoe ziet uw ideale markt er uit? Op dit moment is er een enquête waarin u uw mening kunt geven over de themamarkten. Wilt u uw mening geven, vul dan de enquête in:   https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/themamarkten/

Verkiezingen

In verband met de pandemie zijn de verkiezingen anders dan anders. Er zijn andere stemlocaties, er kan op meerdere dagen gestemd worden en u kunt online zien of het druk of rustig is op de stemlocaties. Zie: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/verkiezingen-anders/

Duurzaam

Duurzaamheid staat hoog op de Amsterdamse politieke agenda. Wilt u weten wat u zelf kan doen en hoe de overheid u daarbij kan helpen. Kijk dan op www.nieuwamsterdamsklimaat.nl. Ga naar de Duurzame wegwijzer en vindt welke regelingen en mogelijkheden er zijn zodat u kan helpen aan een duurzame toekomst.

Herstel Regenboogpad

Het herstellen van het Regenboogpad in de Reguliersdwarsstraat duurt langer dan verwacht. De opdracht tot herstel is verleend, de werkzaamheden vereisen een minimumtemperatuur. Hierop is het nog even wachten.

Meer nieuws?

Gemeente: www.amsterdam.nl of meld u aan voor de gemeentelijke nieuwsbrief. Onderaan de website amsterdam.nl staat hoe u dit kunt doen en hoe u via andere social media de gemeente kan volgen.

Bekendmakingen (vergunning aanvraag/verleend etc.). https://www.amsterdam.nl/nieuws/kennisgevingen-bekendmakingen/ of met de app Omgevingsalert

Mist u een onderwerp, stuur mij een mail dan kijk ik of het mogelijk is om het de volgende keer mee te nemen

Wilt u iets melden?

Telefoon 14020

Online: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare-ruimte-en-overlast/

App: verbeterdebuurt

Heeft u een goed idee/initiatief of heeft u herhaaldelijk een melding gedaan en geen reactie gehad, mail : k.lauterslager@amsterdam.nl

Delen? Graag

Vertegenwoordigt u bewoners, ondernemers, spreekt u buren of ondernemers in het gebied die deze mail niet ontvangen, stuur hem gerust door. Geïnteresseerden die de mail niet direct van mij ontvangen en dat wel willen, kunnen een mail sturen naar k.lauterslager@amsterdam.nl met het verzoek om op de maillijst gezet te worden.

Met vriendelijke groet

Kiki Lauterslager

Gebiedsmakelaar van gebied Amstel- Keizersgracht – Singel – Beulingsloot en Leidsestraat

Gebiedsregisseur Aanpak Binnenstad – uitgaansgebied Rembrandtplein

Stadsdeel Centrum

Tel 0613695745

Meer informatie over maatregelen van de gemeente naar aanleiding van het coronavirus vindt u op www.amsterdam.nl/coronavirus

Our House Dance Museum

Beste Buurt,

Via deze weg wil ik jullie graag inlichten over het project Our House, wat donderdag 25 februari is aangekondigd in de pers. Wij worden met Our House een nieuwe buur en lichten graag jullie vooraf in over onze aankondiging.

Our House is een museum op het gebied van dance-cultuur. Our House vertelt het verhaal van 40 jaar dance cultuur, gebruikmakend van interactieve kunst-installaties, gebruikmakend van techniek (schermen, projectie en lampen). Belangrijk om te vermelden: Our House is geen feest. Our House is een museum voor jong en oud. We proberen de jongsten te inspireren met muziek en de ouderen oude tijden laten herleven. Our House is een dag-exploitatie en zal overdag open zijn.

Op dit moment loopt het traject met de gemeente qua vergunningen. Our House zal zich vestigen op Amstelstraat 24 & 26. Waarbij we het pand van Club AIR delen en wij daar de dag invullen.

Ik nodig jullie allemaal heel graag begin april uit, zodat we jullie een presentatie kunnen geven over onze verdere plannen en jullie verder hierbij kunnen betrekken. Verder zullen we uiteraard ten tijden van de opening (gepland in augustus 2021) jullie speciaal verwelkomen. Deze uitnodigingen volgen tzt.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben ingelicht. Bijgaand vinden jullie ons persbericht dat morgen de deur uit gaat.

Mochten er vragen zijn of opmerkingen, dan ben ik uiteraard per mail hiervoor bereikbaar.

Met vriendelijke groet / Kind Regards

Alan Luring

Email: alan@our-house.com
+31(0)6 416 265 48

Our House
www.our-house.com

De Gezichten van Amsterdam/Rembrandtplein

Met trots kan ik jullie vertellen dat “De Gezichten van Amsterdam/Rembrandtplein” vanaf morgen live gaat! We hebben hard gewerkt in deze rare tijd waar het moeiljk is mesnen te ontmoeten,  om iedereen te interviewen en ze dan op zijn/haar favoriete plek te fotograferen. Maar het is gelukt!

https://www.degezichtenvanamsterdam.nl/  is waar jullie de portretten en verhalen van jullie buurtgenoten kunnen lezen

Dit zijn de eerste 9 portretten van 2020 en in 2021 zullen er nog een aantal bij komen.


Veel leesplezier met de kerstdagen, zorg goed voor elkaar en tot in 2021!
Antoinette Taillie, Pauline van Mantgem en Michael Vervuurt.

Uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad

Geachte betrokkene bij de binnenstad van Amsterdam,

U bent in een eerder stadium uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de binnenstad of u heeft aangegeven hiervan op de hoogte te willen blijven. Eind mei ontving u daarom een bericht over de brief van het college van B & W aan de gemeenteraad over de Aanpak Binnenstad. Met de daarin gedeelde visie en uitgangspunten voor de toekomst van onze binnenstad, zijn we aan de slag gegaan.

Gesprekken met vele belanghebbenden hebben afgelopen maanden geleid tot breed gedragen overeenstemming over wat voor binnenstad we samen willen bouwen. Dit vormt de basis van het uitgebreide uitvoeringsprogramma, boordevol maatregelen, dat vandaag verzonden is aan de Amsterdamse gemeenteraad. Ook vindt u dit programma op https://amsterdam.nl/aanpakbinnenstad.

Het uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad wordt door de gemeenteraad besproken op de vergadering van de commissie Algemene Zaken van a.s. donderdag 28 januari. U kunt de vergadering (uitsluitend) online volgen of achteraf terugkijken. Dat kan via https://amsterdam.raadsinformatie.nl/.

De vergadering start om 13:30 uur. Dan wordt de definitieve agenda vastgesteld en weet men wanneer welk onderwerp aan de beurt is. Indien u achteraf terugkijkt, kunt u op het onderwerp klikken en komt u direct bij het juiste tijdsblok.

Mocht u willen inspreken bij de commissievergadering, dan verwijs ik u naar de website www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadscommissies/raadscommissie-az.

Uw reactie op het uitvoeringsprogramma is van harte welkom. Ook als u geen berichten meer wilt ontvangen over de toekomst van de binnenstad, kunt u ons dit laten weten via aanpakbinnenstad@amsterdam.nl.

Ondanks de moeilijke tijd waarin onze stad zich momenteel bevindt, maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u en de uwen prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2021 wensen.

Met vriendelijke groet,

Team Aanpak Binnenstad

Nieuwsmail Wij Amsterdam

Enquete onder aangesloten organisaties
De bij Wij-Amsterdam aangesloten organisaties hebben onlangs een uitnodiging gekregen
om via een enquete van zich te laten horen. Niet alle organisaties hebben hier gebruik van
gemaakt. Maar de organisaties die gereageerd hebben vinden dat Wij-Amsterdam een
belangrijke taak heeft: meer invloed bij de gemeente door een krachtige gemeenschappelijke lobby en als platform om ervaringen uit te wisselen. Focus op leefbaarheid van de binnenstad en aangrenzende stadsdelen met daarbij zeker aandacht voor het toerisme.


De organisatie Wij-Amsterdam zal meer aandacht moeten geven aan de platformfunctie en ook leerde de enquete ons dat er behoefte is aan meer communicatie vanuit het bestuur. In deze nieuwsbrief geven wij daar gevolg aan en we nemen ons voor jullie regelmatig langs deze weg te informeren.


Uit de reacties kwam ook naar voren dat een aantal van jullie bereid is met het bestuur te overleggen over een te leveren bijdrage aan het uitvoerend werk van Wij-Amsterdam. Dit is gelet op de beperkte bezetting van groot belang om de doelstellingen van platformorganisatie en gezamenlijke belangenbehartiging waar te kunnen maken. We komen hier dan ook zeker op terug.


Gemeentelijk project Aanpak binnenstad
Afgelopen maanden stonden vooral in het teken van de Corona pandemie, maar de
gemeente werkte stug door aan de projecten Stad in balans en Aanpak binnenstad.
Omdat deze onderwerpen een grote mate van overlap kennen werd onlangs door B&W
besloten ze te combineren tot een project onder de naam Aanpak binnenstad.
Het burgerinitiatief over de toeristenbelasting wordt onder de vlag van Aanpak binnenstad
bekeken.


Apart daarvan zijn coffeeshops en prostitutiebeleid twee aanverwante projecten. Vorige
week stuurde de burgemeester het plan naar de raad voor een erotisch centrum buiten het
Wallengebied.


Medio december zal het College naar verwachting een besluit nemen over het
uitvoeringsprogramma van Aanpak binnenstad.


Quick wins
De burgemeester denkt naast beleid voor de lange termijn ook aan korte termijn
maatregelen, zgn. quick wins en heeft daar ook input voor gevraagd.


De actiegroep van bewoners in het historische stadshart StopdeGekte heeft daar
een bijdrage aan geleverd. Zij pleiten voor invoering van het ingezetenencriterium
voor coffeeshops, zodat er veel minder drugstoeristen naar de stad komen, en voor
het sluiten van de gordijnen in de bordelen op de Wallen, zodat er minder nieuwsgierig
kijktoerisme op afkomt. Dit laatste in afwachting van de verplaatsing van de prostitutie naar
een erotisch centrum elders. Wij-Amsterdam ondersteunt deze quick wins, evenals de
VVAB.


Eerder in het proces heeft Wij-Amsterdam samen met andere organisaties een elf punten
plan ingediend; dat wordt nemen we aan ook bij de beleidsvorming betrokken.
Inmiddels heeft het GBA (Gemeenschappelijk Bedrijfsleven Amsterdam) zich ook in de
discussie gemengd met een tien punten plan, waaronder het ingezetenen-criterium voor
coffeeshops, ingrijpen in de seks industrie en een totaal verbod op vakantieverhuur.
Bewoners en ondernemers op één lijn dus.
Het is duidelijk dat Amsterdam zoekt naar een alternatief voor het platte toerisme en
consumentisme waar de stad aan kapot dreigt te gaan. Heel belangrijk dat de gezamenlijke bewonersorganisaties hun stem laten horen.


Elkaar informeren
Wij-Amsterdam is een platform dat het uitwisselen van ervaring en kennis mogelijk maakt.
Hebben jullie in uw buurt interessante nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd, laat het ons dan even weten. Prettig is elkaar ook live te ontmoeten. Zodra de Corona situatie het weer
toelaat, wordt er weer een federatievergadering gepland.