Statiegeld automaat

Na het ambassadeursoverleg over de afvalproblematiek is kort overleg geweest met de gemeente over mogelijkheden om op het Rembrandtplein een statiegeld automaat te plaatsen met als doel om de problematiek van opengebroken afvalbakken aan te pakken.

Los van de gemeente zijn we ook in direct contact met statiegeldnederland.nl om te kijken hoe we dat het beste kunnen organiseren. Deze organisatie is betrokken bij het plaatsen van dergelijke automaten.

Graag horen we ook van bewoners hoe die tegen de afvalproblematiek aankijken en wat die van het initiatief vinden om zo’n automaat te plaatsen.

Ambassadeursoverleg – Afvalinzameling

Op 10 oktober stond het ambassadeursoverleg in het teken van afvalinzameling en het schoon houden van onze leefomgeving. Vanuit verschillende afdelingen van de gemeente werd een toelichting gegeven op hun werkzaamheden.

Schoon houden van onze leefomgeving is een belangrijke prioriteit. Afvalmeldingen via de website (zie onze pagina voor melden overlast) of telefonisch via 14020 worden doorgaans snel opgepakt. Via internet een foto bijvoegen kan helpen om de afvalmelding sneller opgelost te krijgen.

Een van de onderwerpen was de plundering van afvalbakken voor statiegeld blikjes. Dat is door de statiegeldregeling een nieuw fenomeen waar niet alleen Amsterdam last van heeft. Het heeft aandacht bij de gemeente, maar een goede oplossing is nog niet direct voorhanden. Tijdens evenementen is wel eens een statiegeld automaat op pleinen gezet, maar die is volgens de gemeente niet geschikt als permanente of langdurige oplossing. Daar kan je natuurlijk iets van vinden. Net als vuilnisbakken moet zo’n automaat ook periodiek worden geleegd.

Via www.amsterdam.nl/afval-hergebruik/afvalinformatie/ kan je opzoeken wanneer huisvuil kan worden aangeboden.

Rattenoverlast en meldingen van ongedierte kan via www.ggd.amsterdam.nl/dierplagen/

Grof afval laten ophalen kan via www.amsterdam.nl/afval-hergebruik/grof-afval/

Zelf spullen wegbrengen naar een afvalpunt: www.amsterdam.nl/afval-hergebruik/grof-afval/spullen-wegbrengen-afvalpunt/

Regels voor bedrijfsafval: www.amsterdam.nl/afval-hergebruik/bedrijfsafval/

Knip Weesperstraat

In de Binnenkrant 103 op pag. 9 vragen we aandacht voor het debacle rondom de Knip Weesperstraat. Op een volstrekt voorspelbare manier liep het verkeer in de stad klem en werden zelfs hulpdiensten – weliswaar zonder zwaailicht en sirene – tegengehouden door de ambtelijke molens van ‘de knip’. De knip was voor de gemeenteraad belangrijker dan hulpverlening. U kunt zelf het eerste spoeddebat op internet terugkijken waar alles in wordt uitgesproken.

Inmiddels ontstaat er consensus dat afsluiting niet het juiste plan is, maar een “knijp” door versmalling de betere optie is.

Vanuit N8W8 geloven wij dat – net als in alle andere grote Europese steden – intelligente toegang de enig juiste weg is. Al op de afslag van de ring wordt dan een eerste filtering gemaakt wie wel en niet verder mag rijden. Alles en iedereen probleemloos toelaten betekent per definitie files verderop waar het verkeer zich vastrijdt. In “leermomenten” waar de politiek zo graag over spreekt geloven wij niet. Iedereen die denkt dat “leermomenten” werken moet maar eens kijken naar de 25+ jaar historie van de Bijenkorffile.

Intelligente toegang betekent naar onze mening dat bestemmingsverkeer, zoals bewoners met aangemeld bezoek en de lokale ondernemer wel toegang krijgen en bijvoorbeeld toeristen/horecabezoek prima naar een P+R aan de rand van de stad kunnen worden gedirigeerd.

Als men spreekt over auto gerelateerde verkeersdrukte moet men ook niet bang zijn voor de vraag wie die verkeersdrukte veroorzaakt en wie niet. Iedereen snapt dat – kijkend naar de woningnood – het aantal huishoudens/woningen in de binnenstad niet is verdubbeld. Daar ligt het probleem niet. Dan hoeft die groep het probleem ook niet op te lossen. Menigeen heeft de auto nodig voor vervoer buiten de stad, omdat het OV lang niet altijd een bruikbaar alternatief biedt.

https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2023/08/Binnenkrant-103-min.pdf

Grensoverschrijdend verkeersgedrag

In de binnenkrant 102 vragen we op pag. 7 aandacht voor grensoverschrijdend verkeersgedrag door met name tweewielers. Ook door deze groep verkeersdeelnemers worden verkeersslachtoffers gemaakt met zelfs fatale afloop of ouderen die door een botsing invalide raken.

Door ons duidelijk uit te spreken tegen grensoverschrijdend verkeersgedrag waar anderen slachtoffer van worden maken we onze leefomgeving veiliger. We doen dat niet alleen voor anderen, maar ook voor ons zelf.

https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2023/05/Binnenkrant-102.pdf

Buurtschouw

In de nacht van zaterdag op zondag 20/21 mei heeft N8W8 een buurtschouw georganiseerd met bewoners om zelf in de omgeving van het Rembrandtplein te kijken naar de drukte en uitgaansoverlast.

Verbetering verkeersveiligheid

Veel mensen voelen zich niet meer veilig in het verkeer. Dagelijks zijn er situaties waarbij fietsers/scooters met grote snelheidsverschillen zonder op anderen te letten overal tussendoor racen, zich van regels weinig tot niets aantrekken, hufterig gedrag vertonen en daarbij soms ook meer en minder ernstige verkeersongevallen veroorzaken. In het nieuws is voldoende te lezen over deze verkeerschaos in Amsterdam. Nog maar enkele weken geleden bereikte onze buurt een tragisch dieptepunt met een dodelijk verkeersongeval op het Rembrandtplein.

Vanuit N8W8 hebben we die zorgen uiteraard gedeeld met onze contacten bij de gemeente. Daarnaast hebben we samen met Bewoners Amsterdam dit onderwerp nogmaals onder de aandacht gebracht in de stadsdeelcommissie om te kijken welke concrete maatregelen we kunnen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Wij geloven vooral in handhavende maatregelen, zoals meer camera’s en meer toezicht. Omdat menselijk toezicht beperkte capaciteit heeft, willen we met name inzetten op praktische technische middelen, zoals camera’s en paaltjes. Van andere plaatsen in Amsterdam weten we dat cameratoezicht bijzonder effectief is en snel het gewenste resultaat oplevert.

Op 21 maart is in de deelraad het onderwerp “Veilig onderweg? Een tandje erbij!” besproken. Onderstaand de link. Vanaf 2:38:00 komt dit onderwerp (item 8) aan bod en wordt ook gestemd over verschillende onderdelen.

https://centrum.notubiz.nl/vergadering/1060651

Nieuwe verkeersmaatregelen

Na overleg met N8W8 worden verdere verkeersmaatregelen doorgevoerd om de overlast voor bewoners in de omgeving van het Rembrandtplein terug te dringen. Onderstaand de toelichting die we van de gemeente ontvingen.

Op de Blauwbrug en de Amstel zijn de bebordingen onlangs aangepast. Het afgelopen jaar hebben we gebruikt om van alles uit te proberen: Corona maatregelen, venstertijden, dubbelgebruik, verschillende borden, opschalen en ook afschalen. En veel afgestemd en bijgeschaafd met diverse partijen.

Fietsparkeerplekken Amstel
In de lijn van het beleid & uitspraken wethouder: ‘ruimte voor voetgangers & fietsers.’

  1. Vanaf 19 uur worden de parkeervakken en overige vakken gefaciliteerd aan de fietsers, als fietsparkeervakken. Daar zijn er te kort van in dit gebied.
  2. De taxistandplaats Halvemaansbrug is komen te vervallen. (wordt anders en elders gecompenseerd) Hier is het vanaf 21 uur fietsparkeren. Dan kan uitgaanspubliek nog afgezet worden.

Na 21 uur veranderd de ‘stemming & type publiek’ en moeten ze voor een taxi het gebied uitlopen. Zo vergroten we de afstand tussen Horeca & taxi’s. In de hoop minder overlast en opstoppingen te krijgen op de Amstel.

Taxi-plekken
Taxistandplaats Halvemaansbrug (3 plekken) wordt gecompenseerd naar huidige samenstelling van de taxi-branche en gewenst gebruik.

TTO-groep is in verhouding kleiner. -> la/lo op Amstel naast Blauwbrug wordt ’s avond TTO, zero-e vanaf 19 uur. (1 plek)

  • Op de Blauwbrug kunnen alle taxi’s terecht: Bestelmarkt & TTO-groep, mits ze een bestelde rit hebben of aan kunnen tonen: ‘direct in- of uitstappen’. Deze plek is dus niet alleen voor TTO & ook niet opstapmarkt. Vandaar ook een E07 bord met onderborden en max 10 minuten. Met dit laatste kunnen we flexibeler omgaan ten tijden van de uitstroom om 5 uur ’s ochtends. Dan moeten we blij zijn dat het uitgaanspubliek zo snel mogelijk weg is.
  • Op de Blauwbrug wordt op de avond aan de zuidzijde de taxi gepositioneerd (Carre zijde) en in de nacht aan de noordzijde (Stopera kant). Hier zijn 8-10 plekken.
  • Op de Vijzelstraat is de pop-up taxistandplaats verplaatst van naast de Regulierdwarsstraat naar het trottoir tegen over De Bazel. Was vanaf 01.00 uur wordt vanaf 21.00 uur voor TTO zero-e. 8-10 plekken.
    Helaas, is het tape van de venstertijd borden afgehaald en staat er nu weer 01.00 uur. Dit bord wordt zo snel mogelijk vervangen voor het bord met 21 uur. Taxi host verwijzen wel naar deze plek vanaf 21 uur. Zoals het afgelopen jaar al gebruikelijk was.

De fietsparkeervakken kunnen op de avond door bewoners gebruikt worden als in- en uitstap plek, maar ook als laad- en losplek, mist er geen fiets staat. Het afgelopen jaar is gebleken dat eigenlijk alleen de vakken in de weekenden worden gebruikt. Dan is er ook een te kort aan fietsplekken op het plein zelf. Hierdoor veranderd er in de praktijk voor de bewoners weinig, ondanks dat zondag tot en met woensdag de vakken eigenlijk voor de fietsen zijn. Maar leeg blijven. ‘Het is toegestaan vakken te gebruiken voor laden en lossen & in- en uitstappen, mits de handeling ook echt plaatst vindt en de desbetreffende doelgroep van het vak geen hinder ondervindt.’
Op deze manier houden we het wel eenvoudig een duidelijk qua tijden en dagen op de bebordingen.

Taxi werende maatregelen
Op de Thorbeckebrug worden de paaltjes niet meer om 01.00 uur ’s nachts geplaatst, maar al om 22.00 uur op uitgaansavonden.

Taxi Verbodsborden en het E02 bord (verboden te parkeren ne stil te staan) waar mee we afgelopen jaar geëxperimenteerd hebben komen de komende weken weer in het gebied.

Dodelijk verkeersongeval Rembrandtplein

Afgelopen woensdag 1 maart kort voor middernacht is een 73-jarige fietser op de trambaan ter hoogte van de Halvemaansteeg om het leven gekomen door een botsing met een scooterrijder.

https://www.at5.nl/artikelen/219311/zorgen-over-veiligheid-rembrandtplein-na-dodelijk-ongeluk-mensen-kijken-niet-eens

Dit verschrikkelijke nieuws onderstreept eens te meer dat de veiligheid op en om het Rembrandtplein veel te wensen overlaat en extra handhaving/toezicht dringend noodzakelijk is. Vanuit N8W8 hebben wij contact gezocht met onze aanspreekpunten bij gemeente en politiek. Komende week wordt dit ongeluk sowieso al in de stadsdeelraad aan de orde gesteld. De uitrol van cameratoezicht, zoals we dat bijvoorbeeld bij het Rijksmuseum en de tunnel bij Centraal Station hebben, gaat veel te traag. Daarnaast moet veel aktiever worden opgetreden tegen verkeersgedrag dat dit soort ongelukken in de hand werkt. De verkeerschaos waardoor dit soort ongelukken kunnen gebeuren is helaas geen incident, maar een structureel probleem in Amsterdam.